Skippenbouwerij yn Ap Lei Chau (8-4-2017)

Skreaun troch Ken Ho 

Taisk iten is sûn. Foaral as wy it meardere kearen preaun ha, is dizze konklúsje nammerste dúdliker. In grut ferskaat oan griente wurdt ornaris brûkt. Net allinnich jout dit in natuerlike smaak oan it iten, hâldt it iten dêrtroch ek folle fitaminen en mineralenyn dy’t ornaris ûntbrekt by typysk Sineesk iten. Sa krije ik altyd in tekoart oan izer yn it Sineeske iten, wylst it Taiske iten júst de nedige fiedingsstof opsmyt.Boppedat fergrutteret it hjitte Taiske iten myn ytlust. Al dizze foardielen makken it Taiske iten sa besûnder foar my.

Sa kamen wy hieltiden wer by Erawan Taisk Restaurant.Wy bestelden (i) Rierbakke messkie mei Taisk-styl griente, (ii)rierbakke Pile-inketfisk mei hakke knyflok en piper, (iii) Rierbakke glêsnoedel mei Sukiyaki saus mei hinnefleis en (iv) kokonoat-molke mei tsjendol. Alles wie tige foljend en kostte mar 267 HKD (likernôch 32 Jero).

DSC_3250.JPG
Ofbylding:  Rierbakke Pile-inketfisk mei hakke knyflok en piper.It is knapperich oan ‘e bûtenkant, en soppich en sêft binnen
DSC_3253.JPG
Ofbylding: Rierbakke messkie mei Taisk-styl griente.
DSC_3246.JPG
Ofbylding: Kokonoat-molke mei tsjendol. Tsjendol is wol rubberich, en jout dús in ekstra diminsje yn ‘e drankje
DSC_3277.JPG
Ofbylding: Kâlde drankjes en hjitte glêsnoedel. Tegearre binne se útstekkend!

Dêrnei kamen wy by de Aberdeen Tyfoanskûlpleats foar skippen. No parkearje dêre ek moaie yachten njonken de âlde tradysjonele Sineeske skippen. Opfallend wiene der folle bedriuwen foar skippenbouwerij. Jachten koene der ek klearmakke wurde. Dit die my wol tinken oan ‘e noflike jachthaven yn Hylpen dy’t folle minsken oan him oanlûke mei goed útriste foarsjenningen. De Ysselmear dêr’t Hylpen him direkt by oanslút is skjin en moai. Der is eins folle dêr’t Hylpers harren grusk op fiele moatte. It heugt my noch hieltiden oan myn noflike ûnderfining yn Hylpen. De Hylperske taal, kultuer en skiednis meitsje in grutte yndruk op my. Dizze moatte altyd ynstânbliuwe en hjir wol ik wol grif oan bydrage.

DSC_3294.JPG
Ofbylding: Alde tradysjonele Sineeske boaten en jacht op ‘e Aberdeen Tyfoanskûlpleats
DSC_3299.JPG
Ofbylding: De Aberdeen brêge dy’t it skiereilân Ap Lei Chau oan ‘t stêdsje Aberdeen ferbynt
DSC_3312.JPG
Ofbylding: It smoarge wetter yn Ap Lei Chau. Spitichgenôch is it wetter hjir net as skjin as by Hylpen, in stêd ferneamd ûnder oaren om jachtwedstriden

Nachts wie it sa waarm as om 25 graden Celsius hinne. Wy giene nei bûten om yskes te iten. Sa kochten wy in nij merk dat wy nea preaun hie. Binnen ‘e yskes wie der floeibere molke, wylst derbûten de yskes troch mango saus omjûn waarden. Sadree’t ik it iet, floeide de molke fan binnenút. It kaam my as in fernuvering, en ik ha der folle fan geniete. Mar it wie ûs in bytsje te swiet, en soe better wurde as it net sa swiet west hie.

DSC_3340.JPG
Ofbylding: Ien fan ‘e seis yskes yn ‘e ferpakking. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s