Yn it tsjuster nei de Top rinne

Skreaun troch Ken Ho

Hjoed rûnen wy in berch omheech nei in bekende plak yn Hongkong, de Top (The Peak yn it Ingelsk). Sa begûn ús reis yn ‘e Pok Fu Lam Reservoir. Yn it tsjuster rûnen wy nei boppe. It die my wol tinken oan ‘e tiid doe’t ik yn Fryslân wie, it gefoel fan frijheid dy’t de stilte dêre my joech. Sa klommen wy de berch foar in holf oerke ear’t wy de Top oankamen.

DSC_4564.JPG
Ofbylding: In kaart dy’t we seagen doe’t wy de berch opklommen
DSC_4581.JPG
Ofbylding: De top. It is ús slagge!

DSC_4602.JPG

Ofbylding: It winkelsintrum op ‘e Top

Op it stuit dat wy it winkelsintrum op de Top ynkamen, kamen wy in winkel tsjin dêr’t sûne tee te keap wie. Sa preaune wy de bessentee dy’t de merk Ressa oan te bieden hie. Ik fertelde oan de winkelier, Albert, it media-omtinken dat ús taalprojekt yn Nederlannen krigen hie. Dat kaam troch de prestaasje dat ik it Frysk yn twa moannen leard hie. It Frysk hat alteast in skiednis fan twatûzend jier, en kin folle wurden út it Ingelsk ferklearje. Foaral is de stúdzje fan it Frysk tige foardielich om de skiednis fan it Ingelsk te begripen. It Frysk stiet ommers tichteby syn woartels en sit yn ‘eselde taalgroep, de Anglo-Fryskenien, as it Ingelsk. Sadwaande foarmet it learen fan it Frysk de boustien om it Ingelsk te learen.
DSC_4623 (1).JPG
Ofbylding: Bessentee. Sa fertelden wy de winkelier oer ús taalprojekt en ek oer it Frysk
DSC_4641.JPG
Ofbylding: Utstalling yn ‘e winkelsintrum op ‘e Top
DSC_4656 (1).JPG
Ofbylding: In Sineeske neigerjochtwinkel
DSC_4659.JPG
Ofbylding: âlde tillevyzje mei ôfbyldingen fan in Sineeske bekendheid, Bruce Lee

Doe’t wy rûnom it winkelsintrum rûnen, kamen wy in famke tsjin. Sa hiene wy it oer Dyami syn ferbliuw yn Hongkong en ek it Frysk. De Fryske woartel fan it Ingelsk moat werkend wurde. Sa namen wy ek in foto tegearre mei har.

DSC_4669.JPG
Ofbylding: In famke by de ûtstalling. Wy hiene it oer ús taalprojekt en ek oer ‘e Fryske taal
DSC_4677.JPG
Ofbylding: De útstalling fan foto’s yn ‘t winkelsintrum

Opfallend wie it útsjoch fanût it winkelsintrum nei ûnderen. It wie hjoed net sa wazich as oare dagen. Sa krigen wy ek folle te sjen.

DSC_4696.JPG
Ofbylding: Roltreppen nei de ferjipping mei it útsjoch fanút it winkelsintrum nei ûnderen
Dêrnei giene wy nei in restaurant op syk. Sa kamen wy nei in Amerikaansk restaurant om garnalen te iten. It hiet Bubba Gump Shrimp Co. Dêre waard wat lûde musyk yn ‘e eftergrûn. Sa bestelden wy in gerjocht dat in oarrieder fan it restaurant wie. It bestie út garnalen dy’t yn fjouwer ferskillende manearen taret waarden. Se wiene frituere, en beneden de frituere garnalen sieten ek patat. Fan in tige besûnder gerjocht is der jammerdearlik gjin sprake, al die it my wol tinken oan ‘e Nederlanske patat dy’t ik ea yn Ljouwert by in fiskwinkel preaun hie. Sa wie de Nederlanske fryt tsjokker en foljender as de Franskenien of de Amerikaanskenien. Oan ‘e trije soarten saus dy’t mei de garnalen op ús tafel kamen, hiene wy net safolle sin. Yn elts gefal hiene wy wat meimakke mei de Amerikaanske kultuer.
DSC_4741.JPG
Ofbylding: It Amerikaanske restaurant, Bubba Gump Schrimp Co
DSC_4757.JPG
Ofbylding: Amerikaanske sfear
DSC_4784.JPG
Ofbylding: De Amerikaanske ynrjochting fan Bubba Gump Schrimp Co op ‘e Top
DSC_4782.JPG
Ofbylding: De Amerikaanske ynrjochting fan Bubba Gump Schrimp Co op ‘e Top
DSC_4805.JPG
Ofbylding: In oanrieder fan ‘t restaurant, de himmel fan garnalen. Jammerdearlik fûnen wy it net sa besûnder
Op ‘e lêst kamen wy nei in neigerjochtwinkel dêr’t we earder west hiene. Yn Fryslân iet ik hast else dei yskes. Foaral hold ik fan ‘t biologyske yske. Sa kochten wy thûs yn Fryslân faak yskesbakjes. Se waammers flúch opmakke. Yn ‘e neigerjochtwinkel bestelden wy (i) watermeloen yn sago en (ii) yske yn koeke mei kokonoat-molke. De earste wie net sa besûnder, al wie de lêste wol lekker.
DSC_4857 (2).JPG
Ofbylding: Watermeloen mei Sago. It kin noch wat frisser wurde!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s