Helden in wisels

Schruauwen trog Ken Ho

Un held wêze is un tige motifearjende libbensopfatting. Wi fiele dot er un druwende kracht besteet di uus fierder nei forren bringt. Un Held wêze is un wize om di weareld om uus hinne mei te sjean. Wi fiele uus sterk in hoopfol. Wi bin de akteur in de scheppers. Wi litte niks op uus gebêre, mar wi maitsje dingen waar.

Uus jevve schyljelôn is besonder. Et is eigelik un heldenlôn. Uus moaie strôn tsjûget fon de oneinlike werstôn tsjin et wetter. Ol is et wetter great, mar wi bin gretter. Ol is de natuer sterk, mar wi bin sterker. Wi libje tegearre mei uus natuer in wi hôde dy te freon.

Of et liigwetter of heagwetter is, fechtje wi dertsjin. Helden jouwe dot se oerwinne sille, in dut geloof liedt to sukses. Wi bin sterk yn uus tinzen, in so oerlibje wi ollehonne swierighiden. Niks is swier for uus, as wi net witte wot sterker wêze kon as wisels.

Sterk bin uus geest, uus lichem in olles fon uus. De hemel is uus Tai, de aarde uus mim. Et bos is uus broer, in de see uus zus. Wi ha olles in wi bin der lokkig mei.

Et libben is moai op Schyljelôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s