Et feest Qingming – un gesellig feest

Schruouwen trog Ken Ho

Fondei fiere wi et feest Qingming yn China. Et wodt fierd om uus oan uus forôders tinke te dwaan. Un oar feest dot deselde bedoeling hat, hyt et feest Chongyeung. Yn beide feesten steane uus forôders sintraal di wi ferearje.

Et feest Qingming is un greate oangelegenhyd om uus kreativiteit út to drokken. Op di dei rinne wi de berg op, wêr uus forôders begraafd leze. Neidot de bên, bênbên in oare bloedfewonten harren forôders oanbeen ha, litte se papieren yn ‘t fjoer smite. Deuze papieren bin gin gewoaneien. Se ha de foarmen fon jild, huus, dieren, in sels minsen. So wodt et dien om deuze weardfolle dingen oan uus forôders te bringen. Hir is just wêr minsen neitinke kon wot se maitsje wol for deaden. So worre tsjinworrig sels i-foans, kompjuuters in oare moderne technologiche arken yn ‘t fjoer smiten. Iederien hat er wol arighyd fon.

Yn 2017 ha ik mei myn taalmintor Dyami Millarson yn Hongkong et feest Qingming fierd. So ronen wi un berg op in wi hinen er folle fon genitet. De lonschippen in de see di wi op ‘e berg sagen, dinen uus wol tinke oan uus forôders. Ho wonderlik et is te witten dot de himmel in de see harren net un bytsje feroaret ha neidot sofolle minsen bên in deagongen bin. Minsen feroarje harren, mar de wrôd him net.

De folgjende foto’s wodden opnomd op 4 april 2017.

DSC_1540.JPG
Oofbylding: Er bin wol folle gebouwen om uus hinne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s