Michiel de Ruyter – uus admiraal

Schruauwen trog Ken Ho

Michiel de Ruyter (1607 – 1676) is ien fon de bekondste seehelden út uus geschiedenis. Syn libben wae aventuerlik, in fertjinet uus folle omtinken.

Dot hi fondei bi uus as “uus bêste Tae” (Bestevaêr yn et Hollôns) steet, is syn bewuste kêr net. To syn 45-jierrige leeftyd, hie hi un gewoane loopbaan op ‘e see. Don makke hi un kêr di syn libben heendol feroare.

Krek doe wodde de eerste Engelse Seeoarlog útbritsen in dut spriek Michiel de Ruyter syn plichtgefoel hiel erg oan. So ferliet hi syn stabile libben, in woae for syn lôn fechtje.

Yn ‘e rin fon ‘e trea seeoarlogen mei Engelôn (1652 – 1654; 1665-1667; 1672-1674) hie hi belangrike tsjinsten opleveret for syn folk. Ien derfon wae de tocht nei Chatham, di de twadde oarlog mei de Engelsen eindige mei sukses.

Syn daden bin uus omtinken waard. Syn libben is uus forbyld. Ommers, wae is don uus bewondering mear waard as hi di syn folk mei macht in kracht beschermet?

Michiel de Ruyter, Uus bêste Tae!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s