Freonschip – wot hôdt dot noe yn?

Schruouwen trog Ken Ho

Freonen hat iderien wol es yn ‘t libben. Meschien hasto er noe folle fon, wae wit? Mar bin se wol dyn “freonen” yn ‘e sin fon ‘t wêd? Fielsto dot se dy helpe kon asto se noadich hast? Of tinkst dot freonschip heendol oare saken ynhôdt as ollinne enkorm to helpen?

Nei uus ynsjog is freonschip net so dreeg fêst te stellen. Sels yn deuze tiid wer minsen heendol ferwarret worren bin, bjogt freonschip etselde ynhôde.

Et groonbeginsel is dot freonschip suver bjoeë mot. Suverens beteikenet dot de froenschip op prinsipes basearret worre mot, in der net so maklik fon oofwiket to worre doegt. Dut gesonde foarm steet tsjinoer ‘e fekeade freonschip, di neidelig is foar persoanlike ontwikkeling.

Ut de suverensbeginsel fon freonschip worre de folgjende prinsipes
ooflaat.

(a) Net olle minsen bin dyn freonen

Foarol yn deuze tiid wer de minsen heendol gek fon sosjale media’s worren bin, in wer et getol minsen dysto kônst belangriker is as waesto kônst, mot wi dermei klear wêze, dot it oantol “ik-fyn-et-arig (Engels: likes)” op dyn pagina’s in “kikers (Engels: viewers) fon dyn filmpjes niks útmaitsje. Se bin dyn freonen net.

Sels minsen di wi elke dei moetje mot net uus freonen wêze. Of se derto wol rekenet worre kon, honget fon ‘e kwaliteit fon ‘e ynteraksje. So seze de Chinezen, “Asto nei de readen geest, wosto read, in asto nei de swatten geest, wosto swat”.

(b) Men mot op langere tiid sien worre fodot hi dyn freon worre mei

Dut folget fonút et easte beginsel. Wae uus freonen worre wol, mot op un lange tiid sien worre. So seze de Chinezen, “lit de hos mar drave, in do sjogst hofier de hos drave kon; lit et mar lang dorje, in do sjogst wot for un mins hi/se is.”

(c) Fekeade minsen mot tidig fotsmiten worre

As et dy opfolt, dot ien un min mins is, don most him/har sofot weismite, ol hosto him/har lange tiid trogbrocht. Dut kon wol dreeg út to fieren wêzen, mar dut is wol belangryk. Nei un stúdzje kon ien mar un pear bêste freonen ha, in oare minsen dysto kônst bin somar “bekonden/kennis”. Sodwaande is et ik de muoite waard om di fot to smiten, di fekead bin.

Korts, froenschip mot suver in onschuldig bljoeë.  As iderien uus freonen bin, ha wi eigeliks gin freonen. Goede freonen mot derom fon fekeade freonen onderschaat worre.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s