Op ‘e riid nei Tainan!

Schruouwen trog Ken Ho

Uus ontdekkingsreis yn Taiwan begoon yn Taipei, mar uus doel leest wol fidder wei. Op ‘e twadde dei tanken wi de gostfrie ontvanging bi uus freon in loeken wi op uus twaen fidder suudút neidot wi roonom Taipei ontbyt iten hinen.

Op ‘e riid nei Tainan!

Wêrom nei Tainan?

Tainan is un bisondere stêd mei un rike geschiedenis. Deuze stêd ha wi beide bewust keazen. Wit jim dot de naam Taiwan nei olle gedachten ooflaat is út ‘e naam ” “Tayouan”, de ôde benamming fon Tainan? De reden hirfoar is dot froeger Tainan de hôdstêd fon Taiwan wae. Et bjouw so te wêzen oan’t et begin fon ‘e njuggenstiende eauw. So leze eigelik de wòtels fon Taiwan yn Tainan, syn doetiidse hôdstêd. As de ôdste stêd yn Taiwan mei un ontschatbare kulturele in historische rykdom, is Tainan foar uus ontdekkingsreis net te missen.

Tainan, et kulturele hèt fon Taiwan, hat togelik ik un belongrike brêg wên nei de wêsterse wrôd, in wol nei de Nederlonnen.  Fon 1624 oan’t 1662 makke Tainan deel fon ‘e Nederlonnen, werbi folle Nederlonse neilittenschip nog heeltiden te sjean wae yn ‘e stêd. Nederlonse gebouwen, strjitnamen in nog folle kulturele in historische foarwerpen maitsje deel út fon et deistige libben yn Tainan. Sodwaande is dut tige nysgirrig foar uus taalprojekt.

Wot is bêrd?

Nei oofschied nomd te hawwen mei uus freon, ginen wi werom nei et Taipei-stasjoon wer wi jyster wannen. Der kôchten wi treinbiljetten mei bestemming nei Tainan. Et wae un oare trein fon jyster, as de fondeistige folle fidder wei gie fon Taipei. De hele reis mei de trein dorre yn totaal fjauwer oere, in sodwaande koeënen wi wol olles soetsysoan waarnomme fonút ‘e fenster.

Mei uus greate begaazje wae et wol un bytsje te knap op ‘e trein. Mar fidder wae olles yn odder. Ut in trog komen er wol frouljoed di uus iten op ‘e trein oanbeanen tsjin betaling. Dut dugt mi wol tinke oan myn reis yn ‘e Nederlonnen yn 2016. Op Arriva koom er somtiden ik wol ien di drankjys in iten ferkôcht. Yn Hongkong ha ik dut sels noait meimakket, messchien omdot Hongkong wol te lyts is in passazjiers gin iten op ‘e trein (MTR) ha meie.

Ien kear dot wi et Tainan-stasjoon oankomd wannen, wae et ol sôn oer joons. Mei freonlike help fon ‘e stasjoonmeiwerker wodde uus swiere begaazje nei boppe to bi de yngong fon ‘t stasjoon brôcht. Wi wannen ik tankbar dèfoar dot wi op ‘e taksi-rige ferwiisd wodden. Der nomen wi taksi in wi praatten ik wol mei de taksi-sjoffeur. Hi wae wol nysgirrig nei uus oankomst, in wi fetelden him oer uus foarnommen yn Tainan. Et wae gesellig.

Uus oankomst bi de hotel di wi ol online besteld hinen stelde uus wol gerêst. Sofot neidot wi betallet ha bi de baalje, krigen wi togong to uus bestelde keamer. Fodot et nacht wodde, ronen wi nog eefkes roonom om wot fekinning te dwaan.

Un lytse oanmerking: de gastfrie Tainanesen

Tsjin de nacht roon ik sels bi de strjitte lôn fodot ik úteinlik werom nei Hotel gie. Werkers fon guon strjititeriën begonen ol har geredschippen op te roemjen. Doe ik bi un jonge werker lônskoom, frêge hi mi, “wolst er ien probearje?” in joon mi un er jef útsjeande koekje. “Wi geane no ticht,” sei hi mei un glimke, “sodot asto et ha wolst, jo ik di er ien fon.”

Yn folgjende dêgen foel it my oof ho Tainanesen har libben gewoan libje. Se bin oltiid bli, tefreden in gastfri. Dut falt mi wol wot to.

Hironder bin de foto’s di opnomd wodden op 4 maai 2017.

DSC_0213.JPG

Oofbeelding: Uus ontbyt

DSC_0201.JPG
Oofbeelding: Menukaatsje yn ‘t restaurant
DSC_0224.JPG
Oofbeelding: Hir kôchten wi treinbiljetten fonút et Taipei sintraal stasjoon nei Tainan stasjoon. De reis dorre yn totaal fjauwer oere.
DSC_0246.JPG
Oofbeelding: Noe bin wi oankomd yn Tainan-stasjoon
photo_1493905245358.jpg
Oofbeelding: Nêst uus hotel wae er ol un timpel te sjean. De kulturele rykdom yn Tainan is net te onderschatten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s