Freonen maitsje yn Tainan

Schruouwen trog Ken Ho

De dei begoon iirbetiid. Wi wonnen mar trog ‘e strjitte hinne gean in lieten uus mar trog ‘t onbekonde ferrasset. Un poaske tiid letter krigen wi honger in wonnen mar ite. So gean wi un arig ynrjuchtete winkel yn di uus un bytsje nei un japonsenien tinke die. Spitig dot wi er gin oare foto fon opnomd ha as et iten sels. Der kon jim fegees tee drinke in ik un kaatsje liene dot de gehele Tainan-topografi bleatleest. Der bestelde ik un visgerjucht, in letter doe et iten optsjinnet wae, wodde ik tige ferrasset. Nêst ‘e vis wae er un fescheinhyd oan birjuchten, lykas aaien, tomaten, folle fescheine grienten insf. Dènêst koeënen wi makkelik gerjuchten mije mei bargefleis, wer Dyami syn maag gefoelig foar is. De yngrediënten di bruukt wor lieten de koken uus graag witte, doe wi res frêgen dot wi gin bargefleis ha wonnen. Sokke iepenhyd mei et iten komen wi yn Hongkong krap’oan tsjin.

De sinne wodde nog es sterker doe wi uus fekinning fon Tainan fotsetten. Meidot Dyami syn eagen wot gefoelig wannen for sinneljucht, sôchten wi nei brillen. Oerol frêgen wi de minsen wer un nêstbisteande brillenwinkel wae. Olle minsen wannen wol tige gostfri, in guon erfon schruouwen sels de strjitnaam fon wer de brillenwinkel di se koeënen wae. Onderwilens leinen wi uus ik del bi un drankwinkel in bestelden un iiskôd sjoekoelade-drankje. Et wae hearlik!

Lêsen komen wi bi un brillenwinkel di oprjuchtet wodden trog un echtpear. Se wannen tige freonlik in wi raakten sofot yn un gesprek meienkorm. Ut et gesprek die et wol bliken dot de twae winkeleigenaren ik wol es yn Hongkong wên hinen.So wisselen wi ik kontakten meienkorm in de mon sei dot hi messchien uus ik wol trog ‘e stêd hinne mei syn auto druwe woaë. Neidot hi Dyami syn eagen mei syn apparaten kontrolearret hinen in de bêst passende bril oanret hinen, joon hi uus nog wol wot kontaktlinsen as geschenk. Et wae un arige ontmoeting.

Et wodde ol 5 oer joons, in wi hinen nog wol oare lokaasjes wer wi hinne wonnen. Doe wi út ‘e winkel komen, saag ik nei un kaatje dot ik ik as geschenk fon ‘e echtpear krigen hie. Steande bi de krúsfekearspoden mei motoarfytsen oan fjauwer konten di ollegear klear wannen om hêd te druwen, wodden wi trog un mon op un motoarfyts benaderet. Hi wae uus letter bekond stien as “Xu Shu Shu (徐叔叔), dot wol seze, omke Xu.

Mei un blauwe himd oan, druouw omke Xu syn motoarfyts oan uus to, in frêge mei un glimke fol nysgirrighyd, “wer hinne wol jim?” Wi hinen er gin erg fon, in wi hinen wol fertrouwen yn ‘e gostfrihyd fon Tainanesen. So fetelden wi him nei un café flakby uus hotel gean wonnen. Ik liet him ik sjean wer de café op ‘t kaatsje lei, in hi woeë uus graag helpe. Mar don koeë syn moatorfyts net togelyk trea persoanen drêge. Oas soaë hi wol tsjin ‘e fekearsregels honnelje in krige dertrog un boete. So rôgt un wiif erbi in frêge of se ik wol help woaë. Nei un poaske woaë et wiif my op ‘e achtersitplek fon har motoarfyts sitte litte , in omke Xu Dyami op syn sines. So wodden wi druouwen bi folle strjitten lôns in et wae prachtig.

Wae hat et don yn ‘t foar tinke koeëd dot sofolle minsen yn Tainan uus helpe wonnen? In seker wae dut mar et begin, as wi dut sels mei uus belevenis bewize kon.

Mar don doe wi de café mei de Englse naam “Armory” (omdot der wer de café noe stie, froeger un wapenfabryk wae), komen wi te witten dot et nog te froeg wae, sodot et nog net heendol iepen wae. Wyl et wiif neidot se my oan ‘e café brôcht oofschied mei uus noom in nei huus gie, blouw Omke Xu nog der in frêge of wi nog wot ite wonnen. Omdot wi gin spesifike ideén hinen, don brôcht hi uus deuze kear yn uus treaën nei un him bekonde ytwinkel. Onderwilens fetelde hi uus ik oer ‘e bekonde gebouwen yn ‘t stêdssintrum, lykas et Nederlônse gebouwe Provintia (Yn et chinees: 赤崁樓) . Bi de ytwinkel holp hi uus olles yn odder bringe (lykas et iten te bestellen). Wi wisselen fon kontakten in hi sei dot hi letter uus fidder nei bekonde plekken yn Tainen bringe woaë.

So wodde kontakt fêstleid. Wi makken gin plonnen in wonnen mar et libben yn ‘e kultureel in historys rike stêd Tainan meimeitsje. In onderwilens makken wi ik wol freonen. Spontaan in ienfôdig!

Nachts komen wi olwer op syk nei wot niis. Wi kôchten drankjys in Dyami woaë nog es massaazje krie. Deuze kear wodden syn beide rêg in benen masaazjierret. Ik tink dot hi er wol un arige tiid fon hôn hat.

Hironder fyn jim de foto’s di opnomd wodden op 5 maai 2017.

DSC_0254.JPG
Oofbeelding: Un gerjucht mei folle bigerjuchten, lykas grienten, tomaten en aaien. Dut ieten wi middzjys.
DSC_0258.JPG
Oofbeelding: Neidot Dyami syn sinnebril kôcht hie, koom un Tainaese mon uus te help. Hir frêge uus letter bekonde omke Xu help fron un wiif om uus nei un café te bringen
DSC_0271.JPG
Oofbeelding: Omke Xu liet us un foto meitsje fon syn motoarfyts mei Dyami erop
DSC_0275.JPG
Oofbeelding: Omke Xu liet us un foto meitsje fon syn motoarfyts mei mi erop
DSC_0279.JPG
Oofbeelding: Hir is de café mei de naam “wapenfabryk”, omdot hir froeger daadwerklik un wapenfabryk stie. Spitigergenog wae de café doe nog net iepen.
DSC_0306.JPG
Oofbeelding: Letter nachts ginen wi olwer op syk nei wot niis. Hir kôchten wi un fris toret drankje. Swiet, hear!

DSC_0355.JPG

Oofbeelding: Dyami woaë masaazje nog es probearje. Deuze kear liet hi syn rêg in benen massazjierje.

DSC_0408.JPG
Oofbeelding: Hir moeten wi de soan fon un fruitsopwinkel di et Kantonees prate koeë. Tige knap, hear!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s