Ytpartij yn Tainan

Schruouwen trog Ken Ho

Op 9 maai 2017 hinen wi gin oofpraat mei omke Xu nog mei oaren. So stie et uus fri de stêd Tainan ho don ik te ontdekken.

Ontbyt by un ontbytrestaurant

Mons wae et faak so, dot uus hotel (Yn ‘t Chinees hyt et “儷都大飯店 (de hotel Li Doe)”×) un rige oan iten op un lyts tafeltsje nêst de baalje yn ‘e yngongssaal sitte liet. Elke dei krigge elke ynwenner fon ‘e hotel un byljet, wermei hi/jo don rjucht hie op un itenpakket op ‘t noemde tafeltsje. Meestentiids wannen er trea to fjouwer kêren, in et tafeltsje wodde don nei omtrint tsien oer mons oproemet. Don mot jim mei jim byljet nei un ontbytrestaurant gean om der tsjin et iten te wisseljen.

In op ‘e dei stie ik wot let op. So krigge ik gin iten op ‘e yngongssaal fon uus hotel, in moas yn stee nei de ontbytwinkel.

Der moete ik un tige freonlik mins, dot mi wot arigs oanriedde  foar ‘t ontbyt.

DSC_0162.JPG
Oofbeelding: Et ontbytrestaurant wer ik myn ontbyt krigge doe et iten yn uus hotel ollegear oproemet wodde

Iiskôd iiske Baobing (刨冰)

Wi hinen gin plon op ‘e holle, in begonen mar roonom te rinnen fonút ‘e strjitte wer uus hotel wae, de strjitte Zongyi (Yn ‘t Chinees: 忠義路). Wi wannen op syk nei wot arigs te sjean in te iten. Oerol stelden wi minsen fragen om mear oer har winkelen te witten te kommen.

Dot et tige warem wae, wonnen wi mar wot kôds ite. De strjittenflier wae net bêst. Se wannen net effen, in wi moassen erop achtsje dot wi op gin gotsjys foelen. Mar don wae et so oerol in jim sonnen eroan wend raitsje mei tiid. Dut foel et my wol op.

Lêsen komen wi un winkel oan mei wot minsen derbuten di iiskes ieten. De winkel hiet Bing Xiang yn ‘t Chinees. Et beteikenet sofolle as et lôn fon iis. Der genieten wi un soat populêre iiskes yn Taiwan, Bao Bing. Iisblokjys wor stukmakket mei masjine, in don op ‘e iispoeier wor ollehonne dingen tofoeget. Deuze kear hinen wi fruit erop. Et wae swiet!

DSC_0176.JPG
Oofbeelding: De winkel wer Baobing te keap wae. Et hiet Bing Xiang, et lôn fon iis
DSC_0179.JPG
Oofbeelding: Bao Bing mei fruit erop. Et wae swiet!

Un arige ytpartij bi de strjitte Guo Hua (國華街) lôns

 

Wi roon mar trog in blouwen op syk te wêzen nei arigheten. Lêsen wannen wi oan ‘e strjitbegin fon ‘e strjitte Guo Hua (國華街), in pos dènei komen wi te witten dot de strjitte bekond stie om ‘t iten. Der kôchten wi mar wot dot er arig út saag. Broadzjys mei kifleis, swiete sêfte bolletsyjs mei sesaam in nútsjesmoar, ananassop, sjoekeladeiiskes, noem mar op. Wi ha er in arige tiid fon hôn!

DSC_0185.JPG
Oofbeelding: Ien fon ‘winkelen bi de strjitte Guo Hua lôns. Hir kôchten wi broadzjys mei kifleis (牛肉刈包).

Et beljen fon Omke Xu

Ik tink dot wi ien oer of twa yn ‘e omkreien fon ‘e strjitte Guo Hua trogbôcht ha. Doe wi moed te worren begonen in werom nei uus hotel rinne wonnen, joog myn tillefoan un geluud. Et wae Omke Xu.

Dot ha ik sels net fewachtet, omdot wi op ‘e dei gin oofpraat makket ha. Mar don wae ik don mi ik bewust, dot Omke Xu tige freonlik wae. Hi wae mar uus moetje as hi frie tiid hie.

“Jonge, wer bin jim noe? Ik ha noe wol tiid. ik kon jim noe wol ophalje.” sei omke Xu yn ‘e tillefoan.

“Tige tank, omke Xu,” ontwoade ik. “Mar don wit ik net krek wer wi bin.”.

Don beschruouw ik wot ik yn uus omkreien saag. Wi stinen doe bi et krúspunt fon ‘t fekear, der sagen wi un timpel.

“Don kônst mar immen freie wer jim bin.” sei Omke Xu.

Ik roon mar tsjin un mon in frêge him of hi mei Omke Xu yn ‘e tillefoan sprekke koeë. Don sprieken se mei-enkorm, todot ik lêsen de tillefoan weromkrigge.

“Jonge, noe wit ik wer jim bin. Sjo jim wol dot er un timpel is? Der kon jim bjoeë in ik kom om jim op te haljen.” sei Omke Xu.

In don ronen wi ollebei nei de timpel in wachten todot Omke Xu uus op te haljen koom. Wi stapten olwer syn griene auto yn, in ik fetelde him wot wi fondei dien hinen. Dènei sei Omke Xu dot hi uus nog oan un plek bringe woaë. Et wae “et winkelsintrum Hayashi”, in hi sei dot et un sjeansweadighyd wae di net te missen wae foar besikers.

DSC_0210.JPG
Oofbeelding: De timpel wer wi ollebei sieten om op Omke Xu te wachtsjen. Hir sjo jim twae frouminsen di de Goaden oan ‘t ferearjen wannen

Uus besyk nei ien fon ‘e easte moderne winkelsintra yn Taiwan, Et winkelsintrum Hayashi (林百貨)

Joons wae et so fier. Omke Xu liet uus mar foar ‘t winkelsintrum Hayashi útstappe, in sei dot hi uus un oerke of wot ophalje sonnen.

Et winkelsintrum Hayashi wodde op 5 desember 1932 iepenmakket in et wae mar et twadde yn Taiwan. Doe stie Taiwan onder ‘e heerschippi fon Japon. in di Japonse winkelsintra loetsen folle minsen oan fonwege de moderne ynrjuchting. In dut is ik goed te begripen. Tink jim mar eroan dot et winkelsintrum doe et heagste gebouw yn Tainan wae mei un lift. Sodwaande wae et un symbool fon moderniteit yn ‘e tiid.

Nysgierig wae et, dot er un elektronische teller wae bi de yngong. Et liet sjean ho folle minsen er noe wannen, in ho folle et gebouw fedrêge konne soaë. Wi beide ronen foareast de trappen in komen de heagste etaazje oan. Don riiden wi mei de lift werom nei de yngong. Onderweis sprieken wi mei de meiwerkers, in fetelden har oer uus taalprojekt.

Et wae un arige tiid.

DSC_0219.JPG
Oofbeelding: Foar uus wae et winkelsintrum Hayashi
DSC_0230.JPG
Oofbeelding: Un elektronise teller fon ho folle minsen er noe wannen yn ‘t winkelsintrum Hayashi. Dut foon ik tige nysgierig
DSC_0262.JPG
Oofbeelding: Op ‘e heagste etaazje nomen wi de lift om nei beneden te kommen. De lift wae un schaaimerk fon et winkelsintrum Hayashi om syn moderniteit

Letter ieten wi tegearre. Dènei druouw omke Xu uus werom nei uus hotel in wi nomen oofscheid fon-enkorm.

DSC_0288.JPG
Oofbeelding: Letter ieten wi tegearre mei Omke Xu in syn freondin.

×Opmerking: 

De Chinese naam fon uus hotel wodt hir wjerjoon omdot de Engelsenien blykbaar gin offisjele naam is. Dut die wol bliken op ‘e dei fon uus oankomst yn Tainan op 4 maai 2017. Ol koom de Chinese naam oerien mei wot wi op ‘e yntènet researveearret hinen, wae de Engelsenien wot oas. Et is derom oan te rieden, dot jim de Chinese naam fon ‘e winkelen as de offisjelenien bruke yn Tainan. Dut liket my wol wot festôndigs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s