Pita Grilk in et Schiermonnikeagers

Schruouwen trog Ken Ho

Pita Grilk (1905-1980) is un bekonde gedichtschruwster yn et Schiermonnikeagers. Har famylje wae seejoed op et waddeneilôn Schiermonnikeag di honnel bedruouw. Nei har stúdzje yn un konservatoarium, fehuuse se tegearre mei har suster nei de fêste wol nei de stêd Lieuwadden. Der joog se musykles om har libbensonderhôd te fetsjinjen.

Et Schiermonnikeagers soaë nei olle gedachten net bêst oerlibbet ha sonder Pita Grilk har schruweri. Forol schruouw se gedichten oer de sfear fon har geboarteeilôn, schiermonnikeag. Sont de tostônkomming fon ‘e taalroete fon Schiermonnikeag yn 10 april 2010, bin har inkelde gedichten eauwig worren. Har gedichten kon namelik noe op stinnen op et strôn fon schiermonnikeag sien worre bi de noemde taalroete lôns.

Ien fon har gedichten yn et Schiermonnikeagers dot ik wol op et strôn werom te finen is, pakket de sfear fon ‘e omjouwing goed oan. Et geet oer ho wi minsen uus neatig fiele mot mei de onbidighyd fon ‘e natuur. Sokke inheemse werken di de wrôd fonút de mimmetaalsprekkers werspiegelje yn har eigen minderhydstaal bin tige weadefol.

Dènêst hat Pita Grilk ik belangrike bidrêgen makket oan ‘e gerring folksfeteltsjys fon doktor Ype Poortinga in ik oan ‘e easte wêdenlijst fon et Schiermonnikeagers fon Douwe Fokkema sr. yn 1968. Oant har dea op 16 maai 1980 wae se nog hietiden dwaande mei har mimmetaal trog gedichten yn ‘e taal te schruwen. Et fotbestean fon et Schiermonnikeagers hat derom hat folle te tankjen oan har werksamhyd.

Pita Grilk is for uus in heldin di noait ophouw har Frise mimmetaal, et Schiermonnikeagers, tsjin et útstêren te beschermjen. Syn bidrêgen oan et behôd in fotbestean fon et Schiermonnikeagers bin net te onderschotten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s