Gelokkige fejierdei, Dyami!

Schruouwen trog Ken Ho

Gelokkige fejierdei, Dyami! Steet dyn fejierjen fon foarig jier yn Taiwan di nog bi?

Tempus fugit (de tiid fjogt) in et is noe olwer un jier lyn dot wi tegearre fon dyn fejierdei un feest yn Taiwan makken. Et steet mi nog heeltiden bi.

Uus fejierdeisfeest yn Taiwan wae butengewoan. Wi ha dyn fejierdei hast un wike froeger fied, in dèfor kôchten wi un tige swiet taatsje bi un Taiwanese winkel. In dot wae net somar yn et for oofspritsen. Et wae heendol spontaan!

Et wae nacht op 12 maai 2017, in oerdeis hinen wi ol folle meimakket. Neidot wi yn et hotel efes útrust hinen, ronen wi mar nei buten om gewoan meienkorm te praatsjen. Don koom un broadwinkel for uus forendag oan un hoek fon ‘e strjitte. Der striele bisonders sterk jecht út, in mei de tafeltsjys in stoltsjys di dèbuten stinen, wodden wi heendol oan ‘e winkel oanloetsen.

In don gie olles fonself.

Wi kôchten un great swiet taatsje nêst un broadsje in un tiramisu. Mei-iens ronen wi werom nei et hotel in wonnen et taatsje prebearje. Et wae hearlik! Ik hôd fon de sjokolade-stikjys oerol oer et taatsje in et wae net yn wêden te beschruwen. Letter moassen wi nog de rêst fon et taatsje yn ‘e koelkast dwaan, in don makken wi et de folgjende dei op.

So wodde dyn jierdei fon et foarige jier fied!

Ik hoopje dot wi letter dyn fejierdei yn 2018 tegearre fiere kon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s