Et fodeel fon tuusbjoeën for uus miljeu

Schruouwen trog Ken Ho

Tuusbjoeën is tsjinwerrig un moade worren. Folle minsken, sowol jongejoed as ôdejoed, kon olles dwaan fon huus út. Mei et gemok fon ynternetfebining wor wi oltid mei de butenwrôd feboon, fjouwerintweintig oeren deis in sôn dêgen wyks. In dut bringt mar fodelen oan de minsdom.

Forol hat et miljeu er folle baat bi. Tink mar effentsjys oan hofolle auto’s, bussen in oare fefoermiddels bruukt wor om uus elke dei fon huus út nei et kontoar mei te bringen. Banje bin lyts onder de iede, in se wor gaauw heendol februukt. Dènêst wor folle scheadelike stoffen frimakket yn uus atmosfear. Folle sjeektes fon uus azemhallingssysteem wannen er froeger net, mar noe wol. Dot komt omdot et miljeu trog uus honneljen bescheadiget is.

Tuusbljoeën in olles fon huus út dwaan sol him sonder mis yn ‘e folgjende jierren trogsette. Olles feronderet mei de tiid, ik wisels.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s