Is it Eilauners in airmen taal?

Schreeuwn troch Dyami Millarson

It Eilauners is fest en seker net in airmen taal. Dat seich ik al gau dà’t ik begoon mooi it lôzen fan Schiermontseiger lytje fetôlsels. De taal is sò ryk oon sprakwezzen as de see oon fisken.

Yn bynooi yder lytje tekst dat ik yn it Eilauners leizen hew, staie wal in pair adige sprakwezzen. Ik schrieuw jà op omdat ik jà graach omthaude en feur it nooigeslacht festleze wil.

Dat kin natúerlik net altyd want ik mot my aik geweun om it lôzen jochtje, eeuwrs hef ik net genooch tiid om myn útdaging oof tò metjen. Ommes it is ne wal it fan got belang dat ik aist de taal lear en sinnen metje lear.

Launsum kin ik wal de sprakwezzen fesammelje wylens ik my ne feural op de taal en it metjen fan sinnen jochtje. Feural wil ik wyte hò de Schiermontseigers har útdrukke en wat de feschillen en ieuwrienkomsten binne twisken Schiermontseiger, Frieske en Hollaunske sprakwezzen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s