Et drakenboatfeest

Schruouwen trog Ken Ho

Et drakenboatfeest is in wichtige oangelegenhyd yn China. Oerol wer et un rivier long genog is, kon bruukt worre om derop te fieren. Faak bin er folle minsen eromhinne garret, in et is heendol gesellig. Wyl atleten fon fescheine monschippen op ‘e rivier tsjin-elkoar stride, ite wi un typisch chinees iten “Zongzi”. Don prate wi mei-elkoar, in ho foller minsen der bin, ho blider!

De natuer spilet un wichtige rol yn ‘t feest. De oarspronklike bedoeling om et drakenboatfeest te fieren is om de vissen yn ‘e rivier fot te jeien. Dit komt omdot wi, nei et feteltsje, et lyk fon un bekonde dichter, Qu Yuan, bewarje wol. Dut olles do wi om uus oan him tinke to dwaan.

Foarig jier doe min taalmintor nog yn Hongkong wae, ha wi ik de torieding fon et drakenboatfeest sien. So wodden longs de rivier yn Aberdeen houten stollen makket, wer minsen op di dei fon drakenboatfeest sitte konne sil. Spitig genog moassen wi doe ol nei Taiwan gean yn ier Mai 2017. Dertrog kriggen wi de kôns net et grote feest tegearre te sjean.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s