Fetôlsel: Njúegen freeuwjúed dà ‘t offers môken

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Njúegen freeuwjúed gingen watter helje dà ‘t in man feur har stúech.

It wie ien fan de Aunsen (de aude Geuden), nammentlik Wúeden.

Dus Wúeden sei tjin har: “Waz aunstich feur my en myn seun Tonger. Jimme sille my oonbidde as jimme livje wille.”

De freeuwjúed môken dy jaune in offer feur de Aunsen.

Jà heersden in stim dy ‘t út it fjúer koom: “Jaive freeuwjúed, gai hanne en fetôl ôle minsken ieuwr Wúeden en de Aunsen. Leer har ôle nômen fan ‘e Aunsen tò omthauden en hilp har om it offerjen by har yn staun tò hauden.”

De njúegen freeuwjúed gingen de wiide wereld yn, maar de Reuzen môken har ien feur ien daid en preberen har airme sielen op tò yten.

De Aunsen hewwe har sielen nooi de hemel bracht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s