Werom fetaling net dúeltreffend is by it leren fan in fraimden taal

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Ik fyn fetaling in gotten tiidfespilling by it leren fan in fraimden taal. It is batter om dy tiid te besteden oon it leren fan neje struktúeren (wiizen fan beeuwen) dà ‘t wieromfiine wezze kinne yn sinnen. Lezen is tiige gúed feur it leren en derom kin min batter deroon in seud tiid besteden ynstee fan oon fetaling. Ik jocht my it jeeuwst op dingen dà ‘t yn it geheugen stampt wezze motte en ik femiide dit net.

Dertroch leer ik dan mooi-ien ôles wat in geweunen minsk maar ieuwr in fraimden taal wyte mot. It geet om it opbeeuwen fan taalkinnis dy ‘t min altyd by him drage kin. In fetaling is net haundich om by dy tò dragen.

It is fole haundiger om strukturen (beeuwwiizen) tò leren werfan ‘t de kinnis altyd haundich is om by dy tò dragen. Twyfeljen twisken leren fan struktúeren af fertalingen is itsalde as dizze wyswetige fraach tò stellen: Is it batter om in búsmôs af in oofbeelding fan in búsmôs by dy tò dragen yn it oerbosk?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s