Sil ik eut lere my sò út tò drukken as Pita Grilk?

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Ik hew ôle gotte werken fan Pita Grilk leizen. Dat binne fiif dichtwerken. Wat seich ik der in seud meuje útdrukkingen yn! Ik tacht swiermúedich by my sallem: Sil ‘k eut lere om sokke meuje útdrukkingen sallem tò brúkken af tò metjen yn it Eilauners?

Ne jeeuw ik my sallem aik al mooiien in wierwes: Natieuwrlik! ‘k Sil dat lere. Ik hew ommes genooch tiid. Ik bin nach in jongen man. Ik sil nach lang livje, ik bin nach net aud en derom kin ik fest en seker wal lere sokke meuje útdrukkingen as Pita Grilk tò metjen yn it Eilauners.

Ik wil ‘t jeeuwst in tiige braide wezzenschat hewwe en aik wil ik graach kennis hewwe fan in schat oon meuje útdrukkingen. Deze kennis kin ik opbeeuwe troch de hele Schiermontseiger lyteratúer tò bestúedeerjen. Sikjend nooi adige údrukkingen wil ik wal ôles lôze wat maar yn it Eilauners schreeuwn is.

Natieuwrlik binne gesprekken mooi de laste sprakkers fan it Eilauners aik tiige belangryk om mair kennis fan meuje wezzen en útdrukkingen op tò dwaan. Meu sprakken leert min fan d’ aude sprakkers dà ‘t fole “livvenserfôring” mooi de taal hewwe. Ik bin dus tiige iiverich om gúed tò harkjen nooi de audste en baste sprakker fan ‘e taal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s