Fries Meseeúm ies jiirig en Maurits Cornelis Escher

Skriiand tròch Ken Ho

Òp 13 septimber 2018 wééad it Fries Meseeúm jiirig. Mei fuulen nócht wenne iek jó oeengelegenheid bie. ‘n Roendleiding kriege iek fegéés oer Maurits Cornelis Escher sien wörk, die ‘t bekend stéét óm sien hóóltgrevuuar en skilderii fan oenmóóglike diengen. De roendleiding wééad kòt mar krachtig. Oer Escher sien libben en femielje wââd fe-tòld. Só kòòm iek tó wetten dòt Escher fan joengs òò-oeen al nei fuule òòare lâânden reizge hee. Dit het wis oeen ‘t oentjòòen fan sien kúnstwörk biedriend. Jó roendleiding festige uus oeendacht oeen de oenmóóglike diengen jin ‘t altied ien sien kúnstwörk wúrómkómme. Escher spiele mei de wörklikens, en dit ies best tó sèèn ien ‘t wörk mei de nemme ‘Dag en Nacht (dei en naaet)”. Derien kenne jimme de swatte en witte foegels min uut e-nèm hââlde. Dit wééad mei sin deent, het tó illuuzje leidt. ‘n Òòar aazemberoovjend fóórbeeld ies ‘t wörk ‘metamorfose (metaamefoose)”. Der sèèn jimme ‘n mòòi tròch e-nèm oergaaende kelaazje fan fòòamen. En doch binne allebeide uuteenden geliek mei e-nèm. Dit leidt tò oeneendigheid, ‘n hââdpúnt wur Escher altieten op weromkòmt.

Òpmörklik ies dòt Escher ‘m buuten ‘e kúnstwrââld héald. Sien spiel mei de fentasie en de wörklikens ies ‘n oeenfal òp jó oenomstóóklike wissigens. Dit mekket sien kúnstwörk só ienspireerjend. Sien wörk wââd nâât mei ienen tròch bekende feguuaren wúrkend. Mar krekt ien tjiandéél. De saakkúndigen tòòten dòt Escher mar mei fòòamen spielje woêad, en sódwaaende sien wörk nâât seriuus nómd wòdde koo. Mar waa wist dòt Escher sien wörk fééatig jiir nei sien daid jitte besiiand wòdt, en krekt tròch alle méénsken oer de wrââld? Escher sien tòlle fe-tòlt uus dòt wie uus leeuwe mútte, en dòt súkses maklik bereekt wòdde ken as wie mar tròchsòtte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s