Leeuwet Kuulenèèr ien 2018

Skriiand tróch Ken Ho

‘t Soengen, ‘t praatjen, ‘t ieten en ‘t drienken. En dit allegaar mei bannende fier om jimme henne ien hiiast as it kââlder en wiendriger wòdt. Wúr ken dit allegaar ‘t best foenden wòdde?

Nei mie ies it oentwòd “Ljouwert Culinair (Leeuwet Kúlenéér)”.

It ies ‘n jiirliks feest. Ien 2016 wééad iek der ek. Dòt wééad ien Oldehove (Ââldhof) ògenieseere. Der hee iek boffertsjen en hee ek nei de mesiek lústere. It wééad nâât tó fejetten. Dit jiir tòòten wie ek dòt it ien itsòldige plakfiende soêad. Mar den déé ‘t wie Oldehove oeenkómd wééaden, faal it uus òp dòt der niks tó sèèn wééad. Iek woêad liekwols nâât òpjòòn. Nei it gebouw fóór ienfòòamaasje neist it Stasjoeen Leeuwet geeng iek, en der wééad iek òp ‘e haigte steld dòt it éévenemint dit jiir ien Tweebaksmarkt (twaabaksmörk) plakfaand. ‘s Ééwen rònde iek fóórdòt iek de street fol mei kremmen oeen beide kâânten oeenkòòm. It wééad jitte be-tiid en der wééaden jitte nâât fuule méénsken. Mar déé wééad it fiir al oeenstetsen buuten de kremmen òp ‘e streete. Iek nòòm ‘s èèwen ‘n kiekjen fan alles dòt oeembèadden wââd. Der wééad spens ieten, bééar en òòare drankjes, oeesters, iesjes, ròòatere hoenflesk en só fút henne. Wie beseeken jitte wòl de Blokhuispoort (blokhuuspòòat), de kasse fan déé die’ t tjianwòddig as ‘n loozjééarplak fóór gasten wòdt, fóórdòt wie wúr wúrómkòòmen nei de streete. En der priuwden wie hast alles!

As èèast aaeten wie hoenfútten mei ‘n biesoendere stip bie ‘n spense kremme, Las Tapas. De man die uus betèène fe-tòlde dòt sien risteraant ‘n kòk uut Hongkong hee. Ik faand sien hoenfútten lekker mei greente derbie. Wie hewwe ek wòl òò-spretsen dòt wie ‘n tiidjen letter bie ‘m langs kómme soêeden. Dernei ròònen wie nei ‘n bééarwienkel,  wúr’ t oeesters ek oeenbèadden wééaden. ‘n Friiandlike wiif kòòm uus ien ‘e meete, en wie bestelden twaa lekker frisse oeesters jin ‘t òp ‘t iis leinen. Jó doog de oeesters fóór uus aigen epen, en men koo sèèn hò’t goo jò derien wééad. Sèm hèalde iek fan ‘e smaik fan oeesters, fóóral as jéé jitte fris en lekker wééaden. Den geengen wie mei eenen tròch, en sòtten wie uus bie ‘n òòaren wienkel del mei fuule méénsken oeen ‘e gang. Biesoender faand iek de bââebekiu mei stokken efter stokken fan hoenflesk bòppe ‘t bannande fiir. Mei riegelmaat doog hie het lekker stip oer ‘e stokken flesk òp ‘e heeten iizeren bóóad, tòtdòt ‘t heelendal ienloekt wââd. It faal mie ‘n búlte tó. Òp ‘t lest hee-en wie lekker iis mei waffel en slagraimen ieten. Iek fiend ‘e smaik ‘Stracciatella” ‘t beste.

‘t éévenemint soêed twaa dagen doerje, oeen’t en mei 15 septimber. Waa wet oft iek ‘t òòare deis jitte ‘r ‘s beseekje soêed fóór ‘t lekkere ieten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s