Mien èèaste keer mei it Goo spel

Skriiand tròch Ken Ho

It Goo spel kent ‘n heelen langen skiednis. Dòt ies ‘n aaziaatisk spel dòt ut twaa toeezen jiir fóór us jiirtòlling daateeret. Mar ‘t grap ies, dòt mien èèaste kennismeiking mei dit aaziaatiske spel ien Frieslâând plakfaand. En it wééad joo ien Tresòòar, it bewaaerplak fan alle Frieske booken, tiedskriften en soks oer Frieslâând. Deróm feelde iek it Goo spel ien ‘e èèaste ienstâânsje as ‘n Friesk spel oeen . Mar ik hew mie fe-sind!

It Goo spel ies ‘n tiege ââlde tienkspòòat jò ‘t, núver genòg, jer mar oeen ‘n paar eenvââldige riegels hââldt. Mar der binne só fuule móóglike fariaasjes dòt der jitte gin kompjoeeter proogrammaas mekke wòdde kenne dòt altied winne. Dòt kriege iek meidééld as ienleiding ien ‘e nofliken likjen kaimer ien Tresòòar, wúr ‘t seks déélnimmers wééaden. Twaa mannen wééaden de kúrsesleiders, jin ‘t nei ‘n kotse mar krachtige utlis uus mei eenen tjian e-nèm spielje lòtten. Ien ‘n oere òòdel hewwe wie èalkeen twaa roenden heent. Ien ‘e èèaste roend wééad iek mie nâât só fuul bewúst fan het iek oeen ‘t dwaaen wééad. Iek wist allónnig dòt iek de tjianpartii sien steen òpfange soêed tròch die tó besingeljen. Deróm tòòt iek mar oer ‘n òòar sien steen, twiels ‘t mie nâât òpfaal dòt mien steenen ien gefaar stoogen. Boppedòt wééad iek mie mar letter bewúst fan ‘t belang fan begrippen só as “frieheden” en “kééatling”. Iek seet ek fernuvere tó sèèn hò’t ‘t spel uuteindlik tòld wòdt. Déé tòòt iek, ‘n òòar het só fuule steenen fan mie fangd. Dertròch koo it nâât òòas as tó fe-lèèzen. Mar sèèn, iek wââd de winner nei de tòlling. Dat faand iek ‘n lik fremd. It wééad mie dúdlik dòt er jitte fuule tó leeren faal fan ‘t Goo spel!

Èalke wòònsde-tó-iiand sòlle wie fóór de kúrses bie ‘n òòar kómme, jò ‘t oeent begòn novimber eendiget. En dertó ies er jitte ‘n Friesken clúb fóór ‘t Goo spel die’t èalke mòònde fan ‘e leste wieke fan ‘e moeene plakfiendt. En dòt ies wòl fe-géés! Iek sèèn nei de fòlgjende kùrses uut, en oendertwiske wòl iek sèm mer oefening dwaaen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s