De perseunlike feurnômwezzen fan it Hylpers

Schreeuwn troch Dyami Millarson

It Eilauners is ne de taal yn myn hôle. Ik hew my derom betacht dat it wal sò meu en adich wazze súe at ik de greeuwnbeginselen fan de Hylperse spraakleer geweun opschrieuw yn it Eilauners. ‘k Sei dus tjin mysalm: “Ne liet ik dan maar beginne mooi de perseunlik feurnômwezzen fan ‘e Hylper taal.” Sò seid, sò dien.

It eeuwnderwerp (Ingels subject) wedt yn it Hylpers útdrokt mooi: iek, ‘k, ik, ‘k, doe, toe, , ‘ste, jie, je, j’, jy, je, hie hy, , se, , se, wie, we, wy, jimme, j’-me, jimme, jèè .

It lejend feurwerp (Ingels direct object) en mooiwerkjend feurwerp (Ingels indirect object) wezze útdrukt mooi: mie my, die dy, jie, je, jy, je, him, ‘m, him, ‘m, jer, har, uus ús, jimme jimme, jem har.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s