Sterke/onregelmatige werkwoorden Fries

Geschreven door Dyami Millarson

Dit is een volledige lijst van Friese werkwoorden die ofwel sterk ofwel onregelmatig zijn. Een werkwoord is sterk wanneer de stamklinker (de klinker van de stam van het werkwoord) verandert. Dit heet ablaut (“afklank”, het verandert namelijk van de oorspronkelijk klinker af).

bedjerre – bedoar – bedoarn

bedrage – bedreach – bedragen

befelje – befoel – befelle

befinge – befong – befongen

begjinne – begûn – begûn

belide – belied – beliden

berekke – beriek – berutsen

beswike – beskiek – beswykt

bidde – bea – bean

biede – bea – bean

bine – bûn – bûn

bite – biet – biten

blaze – blies – blazen

bliede – blette – blet

blike – bliek – bleken

blinke – blonk – blonken

bliuwe – bleau – bleaun

rekke – briek – brutsen

briede – brette – bret

bringen – brocht – broht

deie – date – daat

dekke – diek – dutsen

doare – doarst – doarst

drage – droech – droegen

drinke – dronk – dronken

driuwe – dreau – dreaun

dûke – doek – dûkt

dwaan – die – dien

erve – urf – urven

falle – foel – fallen

fange – fong – fongen

farre – foer – fearn

feie – fage – fage

ferdjerre – ferdoar – ferdoarn

ferdwine – ferdwûn – ferdwûn

fergje – furch – furgen

ferjitte – fergeat (!) – fergetten

ferlieze – ferlear – ferlern

fine – fûn – fûn

fjochtsje – focht – fochten

fleane – fleach – flein

flechtsje – flocht – flochten

frette – friet – fretten

frieze – frear – ferzen

gean – gong – gongen

genêze – genies – genêzen

genietsje – genoat – genoaten

glide – glied – gliden

glimme – glom – glommen

glûpe – gloep – glûpen

grave – groef – groeven

gripe – griep – grepen

hâlde – hold – holden

hawwe – hie – hân

helpe – holp – holpen

hingje – hong – hongen

hjitte – hiet – hiten

ite – iet – iten

jaan – joech – jûn

jeie – jage – jage

jilde – gou (!) – gouwen

jitte – geat (!) – getten

keapje – kocht – kocht

kenne – koe (!) – kennen

kerve – kurf – kurven

kieze – keas – keazen

kinne – koe (!) – kinnen

kleie – klage – klage

klimme – klom – klommen

klinke – klonk – klonken

kliuwe – kleau – kleaun

knipe – kniep – knypt

koaie – kôge – kôge

koaitsje – kôke – kôke

komme – kaam – kommen

krije – krige – krige

krimpe – kromp – krompen

kringe – krong – krongen

krinke – kronk – kronken

krite – kriet – kriten

krûpe – kroep – krûpen

kwine – kwûn – kwûn

laitsje – lake – lake

lêze – lies – lêzen

liede – late – laat

liede – lette – let

lige – leach – leagen

lije – litte – lit

lykje – liek – like

litte – liet – litten

lizze – lei – lein

loaitsje – lôke – lôke

lûke – loek – lutsen

meie – mocht – mocht

meitsje – makke – makke

melke – molk – molken

merke – murk – murken

minge – mong – mongen

mjitte – meat – metten

moatte – moast – moatten

moet – mette – met

nimme – naam – nommen

piuwe – peau – peaun

plichtsje – plachte

ploaitsje – plôke – plôke

priuwe – preau – preaun

rêde – rette – ret

reitsje – rekke – rekke

rekke – riek – rutsen

ride – ried – riden

riede – rette – ret

riere – rette – ret

rinne – rûn – rûn

rite – riet – riten

riuwe – reau – reaun

roppe – rôp – roppen

rûke – roek – rûkt

siede – sea – sean

sykje – socht – socht

sille – soe – sillen

sinke – sonk – sonken

sit – siet – sitten

sizze – sei – sein

sjen – seach – sjoen

sjitte – skeat (!) – sketten

sjonge – song (!) – songen

skelde – skold – skolden

skeppe – skoep – skepen

skiede – skate – skaat

skinke – skonk – skonken

skite – skiet – skiten

skoppe – skôp – skopt

skrik – skrok – skrokken

skriuwe – skreau – skreaun

slaan – sloech – slein

sliepe – slepte – slept

slinke – slonk – slonken

slite – sliet – sliten

slûpe – sloep – slûpen

slute – sleat – sletten

smeitsje – smakke (!) – smakke

smelte – smolt – smolten

smite – smiet – smiten

snije – snie – snien

snute – snuet – snuten

spije – spei – spein

spinne – spûn – spûn

spite – spiet – spiten

splite – spliet – spliten

sprekke – spriek – sprutsen

spriede – sprate – spraat

springe – sprong – sprongen

stappe – stoep – stapt

stean – stie – stien

stekke – stiek – stutsen

stelle – stiel – stellen

stjerre – stoar – stoarn

stjitte – state – staat

stjonke – stonk – stonken

stowe – stau – stowen

strekke – striek – strutsen

stride – stried – striden

strike – striek – strutsen

strûpe – stroep – strûpt

swerve – swurf – swurven

swije – swei – swein

swim – swom – swommen

swine – swûn – swûn

swinge – swong – swongen

swinke – swonk – swonken

terskje – tursk – tursken

tingje – tong – tongen

tinke – tocht – tocht

treffe – trof – troffen

trekke – triek – trutsen

triuwe – treau – trutsen

tsjen – teach – tein

twinge – twong – twongen

ûntginne – ûntgûn – ûntgûn

waakse – woeks – woeksen

waskje – wosk – wosken

weage – woech – woegen

weitsje – wekke – wekke

wenne – wûn – wûn

werpe – wurp – wurpen

wêze – wie – west

wike – wiek – wykt

wine – wûn – wûn

winke – wonk – wonken

winne – wûn – wûn

wite – wiet – witen

witte – wist – witten

wiuwe – weau – weaun

wolle – woe – wolle

wreke – wriek – wrutsen

wring – wrong – wrongen

write – wriet – writen

wriuwe – wreau – wreaun

wurde – waard – wurden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s