Fergelykjende wezzenlist: Hylpers-Eilauners

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Ik wúe in list fan húndert-en-twintich Hylper en Eilauner wezzen metje om maar in begin tò metjen oon de talen mooineeuwr tò fergelykjen.

I

Klòkke, klak.

Meikje, metje.

Bòn, ben.

Knibbel, knivvel.

Féér, heit.

Barg,

Knieft, búsmôs.

Appel, apel.

Hönne, hone.

Kóópman, kaipman.

II

Mei, mooi.

Ien, yn.

Joeng, jong.

Ââld, aud.

Wrââld, wereld.

Nâât, net.

Fòòr, feur.

Huus, hús.

Lâând, laun.

Kwaa, kwaid.

III

Oender, eeuwnder.

Lakje, laakje.

Brèège, breige.

Leeg, liech.

Mester, mester.

Oeₑn, oon.

Mester, mester.

Lèèze, lôze.

Fisk, fisk.

Bliend, blind.

Let, lat.

IV

Skoele, schúele.

Het, wat.

Oengelók, eeuwngelok.

Dòrp, darp.

Falle, fale.

Óór, eeuwr.

Oer, ieuwr.

Hókkeling, hokkeling.

Òòlje, ulje.

Òp, op.

V

Reeuw, rieuw, reeuw.

Bie, by.

Òòsizze, oofseze.

Iizer, iizder.

Baim, baim.

Priis, prys.

Ree, ried.

Reid, reid.

Reiz(g)je, reiz(g)je.

Slim, slim.

VI

, .

Dèè, .

Sloekfuul, tòmúk.

En, en.

Òf, af.

Mar, maar.

Lang, lang.

Stik, stik.

Hir, hier.

Leere, lere.

VII

Westlik, wastlik.

Heere, here.

Stiir, stier.

Wetter, watter.

Hiengst, hynjer.

Foegel, fieuwl.

Èèₐpel, iepel.

Bútter, bútter.

Sees, tjies.

Flesk, flaask.

VIII

Fiir, fjúer.

Mòòlken, mulke.

Wien, wooin, rytúch.

Wiend, wiin.

Serke, tjark.

Lèèf, jaif.

Diek, dyk.

Minsk, minsk.

Eepen, epen.

Fiiuw, fiif.

IX

Efter, after.

Biₐd, bes.

Strâând, straun.

Iengelsman, Ingelsman.

Èₐld, auderdom, leeftiid.

Kómme, komme.

Iirem, erm.

Niks, niks.

Mútte, motte.

Tók, tjok.

X

Jester, jyster.

Kaai, kooi.

Mòòi, meu.

Friiₐnd, freeuwn.

Gaa(ₑ)n, gain.

Wei, wooi.

Reitje, retje.

Oeₑntòlle, oontjain.

Naaₑnze, neurne.

Dòòr, daar.

XI

Kaimer, komer.

Haimer, homer.

Frigje, friegje.

Oere, ieuwre.

Dróóm, dreum.

Hóólt, heeuwt.

Mörke, markt.

Gans, goos.

Blómme, blom.

XII

Fuule, fole.

Natuuₐlik, netieuwrlik.

Dwaaₑn, dwaan.

Tuun, tieuwn.

Lèèₐcht, jiet.

Sónne, son.

Moeₑne, moon.

Naaₑt, nacht.

Èₐde, ieze.

Hiemel, hemel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s