De túelve belangrykste wezzen yn it Hylpers

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Wat de túelve belangrykste wezzen binne yn it Hylpers is in perseunliken kar, maar ik leeuw dat deze kar fan my wal handich is feur wa ‘t de Hylper taal lere wil:

1. Iek, ik.

2. Ies, is.

3. Nâât, net.

4. , .

5. Jin, .

6. Hebbe, hewwe, hewwe.

7. Wèèze, wazze.

8. Wòdde, wezze.

9. Sèèn, sjain.

10. Kenne, kinne.

11. Goo, gúed.

12. Hééₐd, heersd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s