Sterke/onregelmatige werkwoorden Aasters

Geschreven door Dyami Millarson

Dit is een volledige lijst van alle Aasterse sterke/onregelmatige werkwoorden. De Aasterse sterke/onregelmatige werkwoorden komen weinig overeen met die van het Schiermonnikoogs en Hindeloopers. Noch kan men zomaar de Aasterse werkwoordsvormen vanuit het Kleifries of Woudfries voorspellen. De Aasterse werkwoordsvormen staan gewoon op zichzelf en dienen goed uit het hoofd geleerd te worden.

Bedêre – bedê(r)de – bedê(r)d/bedoan

Beginne – begoon – begoon

Benie – benydde – benyd

Bêre – bê(r)de – (ge)bê(r)d

Bergje – berge/borg – berget/borgen

Beste – bestte – best

Beste – bost – bosten

Bidde – bidde – bidden

Biede – baad – been

Bine – boon – boon

Bite – biet – biten

Blieze – bliesde – bliezen

Blike – blykte/bliek – blykt

Bloeë/bjoeë – bjouw/blouw – bjoon/blouwen

Brekke – briek – britsen

Doeë – douw – douwen

Doere – doâst – doâst

Doge – doogde – doogd

Drêge – droeg – droegen

Drinke – dronk – dronken

Druwe – druauw/druouw – druauwen/druouwen

Dwaan – die – dien

Dwinge – dwong – dwong(en)

Erve – erfde/orf – erfd/orven

Fange – fong – fongen/fangen

Feare – fea(r)de – fearen

Fechte – focht – fochten

Fejitte – fegaat – fegetten

Felieze – felaas – felên

Fjean – flaag – flein

Folje – folle – follet

Folle – foel – follen

Freie – frêge – frêge

Frette – friet – fretten

Freze – fraas – frezen

Gean – gie – gien

Genite – genytte/genoat – geniten/genoaten

Gliide – gliidde – gliiden

Glimme – glom – glom(men)

Ha – hie – hôn

Hangje – hange/hong – hanget/hongen

Helpe – holp – holpen

Hôde – houw – houwen

Jaaie – jage – jaget

Jaan – joog – joon

Jitte – gaat – getten

Keapje – kôcht/kôft – kôcht/kôft

Klinke – klonk – klonken

Klopje – kloppe – kloppet

Knêde – knêdde – knêden

Koitsje – koke – koket

Komme – koom – komd

Konne – koeë – koeëd/konnen

Krie – krigge – krigget

Krimpe/kroepe – kromp/kroepte – krompen/kroept

Krite – krytte – kriten

Lade – laadde – laden

Laitsje – lache – lachet

Leize – leisde – leizen

Leze – lei – leid

Lie – lydde – lyd

Litte – liet – litten

Loegje – loege – loeget

Loeie – loeide – loeid

Maitsje – makke – makket

Meie – môcht – môcht

Mêltsje – molk – molken

Merke – mork – morken

Mitte – mitte – mitten

Motte – moas – motten

Ploegje – ploege – ploeget

Ploeie – ploeide – ploeid

Plokje – plokke – plokket

Pluitsje – pluitte – pluitet

Praatsje – praatte – pratet

Raitsje – rakke – rakket

Rêde – rêdde – rêden

Riede – riedde – rieden

Riide – riidde – riiden

Rinne – roon – roon

Roepe – rôgt/rôft – rôgt/rôft

Ruwe – ruauw/ruouw – ruauwen/ruouwen

Schoeve – schoefde/schouw – schoefd/schouwen/schoon

Schruwe – schruauw/schruouw – schruauwen/schruouwen

Schrikke – schrikte/schrok – schrikt/schrokken

Seze – sei – seid

Sykje – sôcht – sôcht

Sil(le)/sol(le) – soaë – soaëd/sillen/sollen

Sjean – saag – sien

Sjitte – schaat – schetten

Sjonge – song – songen/song

Slaan – sloeg – slein

Sline – slynde – slynd

Snie – snei – snein

Spie – spei – spein

Spinne – spoon – spoon

Sprekke – spriek – spritsen

Stean – stie – stien

Stekke – stiek – stitsen

Stelle – stiel – stellen

Stêre – stoar – stoan

Stoeë – stouw – stouwen/stoon

Strike – strykte/striek – strykt/stritsen

Teske – tosk – tosken

Treffe – trof – troffen

Trekke – trok – trokken

Waakse – waakste/woeks – waakst/woeksen

Wêze/binne – wae/waas – wên

Winne – woon – woon

Witte – wist – witten

Wôdzje – wôdde – wôdet

Wolle – woaë – woaëd/wollen

Worre – wodde – worren

Woske – wosk – wosken

Wruwe – wruauw/wruouw – wruauwen/wruouwen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s