Taal is net ollinne et maitsjen fon sinnen

Schruauwen trog Dyami Millarson

Un taal learen as et Aasters kostet gewoan folle tiid. Mar dot et net ollinne geet om et maitsjen fan sinnen, is net iderien so duudlik. Et sprekken in schruwen fon un taal fereisket toch dost sinnen maitsje kônst? Dot is wol so, mar ik wodt er fon di frêget dost sprekwêden kônst.

Do most derom net ollinne mar dyn eigen sinnen te maitsjen witte, mar ik most gebrúk te maitsjen witte fon sprekwêden of fêste útdrukkingen. Sodwaande kônst net oltyt mar dyn eigen gong gean in most net wer et tsjil útfine.

Un berg dingen mot mei fêste sinnen útdrukt worre, sprekwêden. Un berg oare dingen mot wer mei dyn eigen sinnen útdrukt worre, don meist heendol dyn gong gean ast dy mar hôdst oan ‘e spraaklear in wêdenschot fon ‘e taal.

Menear Roggen koeë oltiten gesprekken of feteltsjys goed beginne mei un sprekwêd. Dut liet sjean hoe goed er et Aasters koeë. Wi wolle de taal ik so goed konne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s