Wat is subjektyf rjocht en objektyf rjocht

Skreaun troch Dyami Millarson

It wurd rjocht hat einliks twa betsjuttingen en dizze kinne oantsjut wurde as subjektyf en objektyf. Under ‘e studinten fan ‘e Nederlânske rjochtsgeleardens en foaral ûnder ‘e algemiene befolking liedt it ferskil tusken de begrippen fan subjektyf rjocht en objektyf rjocht wolris ta betizing.

Men sprekt fan in subjektyf rjocht wannear’t giet om in foech. Hat men in subjektyf rjocht, dan mei men earne oanspraak op dwaan. Foarbylden fan subjektyf rjocht binne foarderingsrjocht, ûntskuldigingsrjocht,, ensfh. In subjektyf rjocht is altyd in “rjocht op”.

Objektyf rjocht is it gearfetsjend gehiel oan rjochtsregels dat yn ús maatskippij op in wis stuit jildt. Oare nammen fan objektyf rjocht binne posityf rjocht of jildend rjocht. Objektyf rjocht is altyd “it rjocht”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s