Fon wae bist er ien?

Schruauwen trog Dyami Millarson

De mins geet mei de tiid mei, schoan hi wenne mot oan et nie. Froeger leade iderien et Aasters fon syn femylje. Sodwaande koeë men freie as er ien Aasters prate: Fon wae bist er ien? So wae dot doe.

Mar noe is de wrôd so makkelik net mear. Minsken di gin Aasters binne konne ik de taal leare, omdot se trog de tsjinwerrige tiid op de ien of oare wize trog de taal yn beslag nomd binne. Er binne noe kompjoeters (seez mar rekenaars yn et Aasters) in dot makket et bambidig makkelik om mei de hele wrôd yn febining te stean.

Minsken fon oer heel de wrôd konne bi nacht in onti op har scherm oer et Aasters leize in ho mear se mei di rekenaars fine konne oer et Aasters, ho mear minsken oertinke konne om et Aasters te learen. Op un wrôd mei wit net hofol minsken binne er oltyt wol un boel di et Aasters leare wolle. De Aasters konne et so gek net betinke, mar et is wol de nie wrôd weryn wi libje in ik bin er ien fon di nie wrôd.

8 comments

 1. Google says this is Frisian. But as the first commenter’s said, most of the time it doesn’t translate. Nevertheless, kudos to you for your efforts on this minority languages. 🍸

  Liked by 1 person

  • Welcome on our blog!
   That is intriguing. Frisian is a tongue that is closely related to Aasters.
   Google Translate is not always right though. It is currently not capable of recognising languages with less than 10,000 speakers.
   So it cannot recognise Aasters which has only 100 speakers and confuses it with Frisian, but nevertheless it stirs you in the right direction and helps you realise what it is related/similar to!
   I hope you keep following our blog for new updates in/about small languages.
   – Dyami Millarson

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s