Sterke/onregelmatige werkwoorden Schiermonnikoogs

Geschreven door Dyami Millarson

Dit is een volledige lijst van Schiermonnikoger sterke werkwoorden. De sterke werkwoordsvormen van het Schiermonnikoogs wijken behoorlijk af van die van het Aasters en Kleifries.

Bedorve – bedúer – bedúern

Bedriige – bedreich – bedreigen

Beginne – begoon – begoon

Begrype – begreep – begrepen

Beslútte – beslúet – beslatten

Bestôle – besteil/bestôlde – besteilen

Beswyke – beswiek – besweken

Bewiize – bewees – bewezen

Bidde – bain – bain

Biede – bain – bain

Biine – beeuwn – beeuwn

Byte – biet – byten

Blaze – bleis/blês – bleizen/blêzen

Bliede – blat(te) – blat

Blieuwe – bleeuwn – bleeuwn

Blyke – bliek – bleken

Blinken – blank – blanken

Brake – briek – britsen

Briede – brat(te) – brat

Bringe – bracht – bracht

Dolve – duel – dúelen

Drage – dreich – dreigen

Drieuwe – dreeuwn – dreeuwn

Drinke – drank – dranken

Drúppe – drúep – drúpt

Dwaan – dúech – dien

Fale – fúel – fallen

Fedorve – fedúer – fedúern

Fedrage – fedrúech – fedragen

Fedwiine – fedweeuwn – fedweeuwn

Fejette – fegait – fejetten

Felôre – felôsde – felôren

Fesliine – fesleeuwn – fesleeuwn

Feswygje – feswiige/feswede – fesweed

Fewyte – fewiet – fewyten

Fine – feeuwn – feeuwn

Fjain – fleich – flein

Fooie – fôge – fôge

Fôre – fúer – fairn

Frette – friet – fretten

Frieze – fês/feis – fêzen/feizen

Gain – ging – gien

Glide – glied – glyden

Grave – grúef – graven

Grype – griep – grepen

Haude – heeuwd – heeuwden

Hewwe – hie – haun

Hiete – hiette – hieten

Hilpe – húelp – húelpen

Hingje – hange – hange

Iite – iet – yten

Jaan – júech – jeeuwn

Jeie – jôge – jôge

Jitte – jitte – jitten

Jotte – gait – getten

Kaipje/kepje – kaft – kaft

Kinne – kúe – kúed

Kleie – klôge – klôge

Klieuwe – kleeuwn – kleeuwn

Klinke – klank – klanken

Knype – kniep – knypt

Kreje – kriech – kryge

Kryte – kriet – kryten

Krúppe – krúep – krúpt

Leze/lizze – liech – lied

Liete – lat – latten

Liige – leich – leigen

Lôze – leis – leizen/lezen

Lúkke – lúek – litsen

Malke – malkte – mulken

Meie – mocht – mocht

Miete – mat – matten

Môle – mail/môlde – mailen

Motte – most – most

Nimme – noom – nomd

Prieuw – preeuwn – preeuwn

Reupe – rúep – reupen

Riede – rat – rat

Rieuwe – reeuw – reeuwn

Ride – ried – riiden

Ryne – rien- rynd

Rúkke – rúek – rúkt

Schyne – schien – schynd

Schinke – schank – shanken

Schyte – schiet – schyten

Schrieuwe – schreeuwn – schreeuwn

Seze/size – sei – seid

Sikje/siekje – sacht – sacht

Sille – súe – súed

Sinke – sank – sanken

Sitte – siet – satten

Sjain – seich – syn

Sjonge – sang – sangen

Sjotte – schait – schatten

Slaan – slúech – slooin

Sliepe – sliepte – sliepen

Slinke – slank – slanken

Slyte – sliet – slyten

Slúppe – slúep – slúpt

Slútte – slúet – slútten/slatten

Smeeuwte – smeeuwtte – smeeuwten

Smyte – smite – smyten

Spaute – spautte – spauten

Spite – spiet – spyten

Splyte – spliet – splyten

Sprakke – spriek – spritsen

Springe – sprang – sprangen

Sprútte – sprúet- sprút

Stain – stúech – stien

Stjonke – stank – stanken

Stôle – steil – stellen

Storve – stúer – stúern

Stryke – striek – stritsen

Strúppe – strúep – strúpt

Swine – sweeuwn – sweeuwn

Swúele – swúelde – swúelen

Tinke – tacht – tacht

Tjain – teich – tein/teen

Tooie – tôge – tôge

Twinge – twang – twangen

Wage – weich – weigen

Wazze – wie – wein/ween/wen

Wezze – wez/weis – wezzen

Wiine/wyne – weeuwn – weeuwn

Wiize – wees – wezen

Wille – wúe – wúed

Wyte – wist – wist

Wrieuwe – wreeuwn – wreeuwn

Wringe – wrang – wrangen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s