It ynformaasjetiidrek

Skreaun troch Dyami Millarson

Wy libje no yn it ynformaasjetiidrek (Ing. information age), itjinge in tiid is dêr’t it ekonomysk en sosjale ferkear oergien is op ynformaasje- en kommunikaasjetechnology. It is in tiidrek dêr’t de minsk mear as ea tefoarren te dwaan hat mei ynformaasje, en dêrom is it oprjocht tapaslik om te sizzen dat ús tiidrek in ynformaasjetiidrek is, hoewol’t ús foarâlders ek wol folle mei ynformaasje te dwaan hiene en de minsk altiten wol yn in soart ynformaasjetiidrek libbe hat sûnt de útfining fan taal.

Elkenien wurdt troch ynformaasje oerspilet (Ing. information overload) en moat in wei fine troch ‘e ynformaasje. Dit is dreech foar jong en âld. De minsk is faaks noch net ta oan dizze nije technology. Hoe’t de minsk mei sa folle ynformaasje omgiet is ynteressant om te beskôgjen, en iksels haw murken dat ik better en better wurden bin yn it gebrûk fan digitale technology. It libben yn it ynformaasjetiidrek is in aventoer om sa fluch mooglik sa folle mooglik te learen oer ynformaasje- en kommunikaasjetechnology.

Wat kinne wy dwaan om ús oan te passen oan it ynformaasjetiidrek? Fansels moatte wy ús kompjûterfeardichheden altiten ûntwikkelje bliuwe, mar ek moatte wy al mar better mei in tablet en mobile tillefoan omgean kinne. Kompjûter, tablet en mobile tillefoan binne hjoed oan de dei de wichtichste technology (Ing. gadgets) dêr’t wy ús mei rêde kinne moatte, en dêrom is it ek goed om der folle mei te oefenjen, mar ek – al dogge wy dat altyd te weinich – der mear oer te lêzen. Filmpjes sjen oer de (ûn)mooglikheden nije technology te sjen is trouwens ek gjin min idee. Sa kinne wy dus yn dit nije tiidrek oerlibje.

6 comments

   • I thought that was Frisian but wasn’t certain. Yes, I definitely want to read as many articles as I can in Eilauners. Even as a beginning student, I can usually pick up reading fairly easily — attributable to the fact that I’ve studied a lot of languages and have developed a good sense of word recognition. Of course, learning to use the language is another skill, but I think the more I read, the more quickly I’ll be able to use words and phrases on my own.

    Liked by 1 person

    • You are right, understanding and speaking may be worlds apart. This is also why I think intelligibility is not sufficient to figure out whether it is a language; speaking rather than understanding defines a language. Of course, understanding is required for speaking, but understanding does not automatically translate to speaking. Some wisdom from the perspective of Dutch culture: One does usually not learn cycling by looking at a bicycle, although this is theoretically possible, but one learns cycling by simply riding the bicycle. I have oft repeated in my articles that Aasters, Hielepes and Eilauners are languages, not dialects, since it took me a lot of time and effort to learn speak and write them even when I kmew English, Frisian and Dutch. Nobody bothered to learn these minority languages and so nobody verified what they really are. It should already have been clear these are languages, because nobody from outside could speak it unless they spent years learning it. I learned it a lot faster because I am very efficient, but it took lots of effort and motiblvation nevertheless. These are definitely no dialects. My opinion is that it does not take so long to learn a so-called dialect, and this is also why these small tongues should get officially recognised as languages. Moreover, the communities themselves are more or less aware they speak separate languages, not some obscure dialects that are dying out. With the support of the communities, I advocate getting these tongues officially recognised so the international community will become aware of their existence.
     – Dyami Millarson

     Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s