Het ies teskjen?

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson

Teskjen ies ‘t mishandeljen fan gròòn mei ‘n stòk òf fléégel óm de ienhââld frie tó meikjen. Dit dweit immen fan ââlds. Ééₐst wââd dit deent mei ‘n teskstòk, mar letter wââd ‘t fòòral deent mei ‘n teskfléégel en ien sâântèèn hoendet fèᵤer en akstig ien Iengelâând wââd de teskmesiene uutfoenden, der ‘t ‘t ââld gebroek fan ‘t teskjen tróch oerbóódig mekke wââd.

Òf dòt ââld gebroek fan ‘t teskjen nó oprócht oerbóódig wòdden ies, ies mar de fraig, ómdòt mesienes ek nâât altieten ‘t mest betrouber binne en as ‘t ‘r òp oeₑnkómt, dèn mút alles wúr mei de henden, en waa wet dèn jitte hó ‘t dòt mút?

‘t Lieket mie dòt wie nâât tó maklik kennis fan ââld gebroek oeₑn ‘e kâânt sòtte mútte. ‘r Ken ‘n tiid kómme hóneer ‘t die kennis wúr fan tópassing ies. De wrââld ies ómmes nâât só sieker as ‘t nó lieket. As een dieng sieker ies, dèn ies ‘t dòt niks sieker ies òp dizze èₐde. Sódwaaₑnde ies ‘t gin oerbóódigheid óm oer ‘t teskjen tó wetten.

3 comments

    • This post, which talks about the ancient custom of threshing, is written in the ancient language of Hindeloopen, which has less than 300 speakers currently, mostly the speakers are elderly and it is said to be the most conservative Frisian tongue in West Frisia. The English words thresh, four and old are related to teskje, fèᵤer and ââld. Since English and the old language of the city Hindeloopen are Anglo-Frisian languages, many words are related.
      – Dyami Millarson

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s