De bâând mei de baimen die ‘t wie felónd hewwe

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson

‘r Weer ‘s ‘n tiid dèè ‘t de Hielepes ‘n naauwen bâând hee-jen mei baimen. Die bâând is tróch de eeuwen felónd ginzen. Wééₐ dit de tósk d’s tiids? ‘t Felèèzen fan die bâând hange gaar mei ‘t fedwienen fan ‘t Kreil dòt ‘n wââld wééₐd bie Hielepen. Mar het deeg die bâând ‘r tó en as ‘t ‘r dèè tó deeg, dweit ‘t ‘r nó jitte wòl tó? Het hèₐld die bâând mei de baimen ien?

‘t Géét óm ââld gebroek. Èèₐder geeng immen nei ‘t wââld óm der de lens òp tó seekjen. De bâând mei de baimen wééₐd fan sem de bâând mei de wrââldnetuur. M’n leeuwde dòt friiₐndlike géésten jerre ien ‘t wââld befaanden en dòt méénskefòlk nei ‘t wââld kómme koo óm òffes fan ieten en drienken bie ââlde baimen der ‘t ââlde sielen ien wenne ien tó róóljen fòòr gelók.

Tróch de eeuwen henne binne de Hielepes fan netuuₐrméénsken ien stééméénsken feróóre en dòt deeg wòl het. Nó tienkt m’n ‘r nâât meer oeₑn dòt ‘r géésten fan frouliiₐd en manliiₐd tó fienden binne ien ‘e wââlden en gineen fan Hielepen soêₑd ‘r nó nei de wââlden tó gaaₑn óm der òffes fòòr gelók tó róóljen mei ‘t ââlde wââldfòlk.

Echt gineen kent jitte jin wââldmannen en -wiiven meer. De tiiden binne nó óóₐs en m’n stéét fiₐder fan ‘e netuur òò as ééₐder. Mar d’r ies wòl het felónd ginzen en ken dòt wúr wúrómkómme? De méénsken kenne faiks gin lens hewwe ómdòt ââld gebroek fút ies. Ââld gebroek joog lens oeₑn ‘e méénsken. ‘t Òfferjen ien ‘t wââld bròòt ‘n heele hóóp gelók mei fòòr ‘t fòlk en jèè koeₑden ek sókke mòòie tòltjes fetòlle fan aventuuren jin ‘t se belibbe hee-jen ien ‘e wââlden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s