Wúróm wééₐd ééₐder ‘n òffer mennig só èèₐrm?

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson

Nâât altieten weeren de òffes riek ien ‘e ââlde Gèₐrmaanske tiid. Só weer ek ‘n òffer menning slim èèₐrm. Immen offere gewòòn het ‘r hie. De Gèₐrmaanen wééₐden nóchteren liiₐd. Ééₐder joog m’n oeₑn ‘e Góóden het ‘r òfferje koo en as m’n gin graaₑt bloo-òffer jòòₑn koo, dèn soog m’n ek wòl ien dòt sien òffer èèₐrm wééₐd, mar ‘t wééₐd nâât óóₐs en gin òffer meikjen seet ‘r ek nâât ien ómdòt soks nó krekt oengelók briengje soêₑd oeₑn him die ‘t ‘t òfferjen neilòt.

‘t Òfferjen weer ‘n gebroek der ‘t èèₐrm en riek jerre oeₑn hèₐlden. Elkeneen koo ‘t dwaaₑn. Sódwaaₑnde mekke ‘t nâât uut at een nó èèₐrm òf riek wââd. De nóódsaik óm tó òfferjen en dèₐrmei de fehââlding mei de Góóden tó oenderhââlden wééₐd oprócht fòòr elkeneen geliek. De rieken koeₑden faiks wòl meer òfferje, mar dòt mekke jerre ek wis meer feròntwòdlik fòòr d’ óóren fan jerre geméénte. Jèè mòòsten dèn jerre òffer mei de óóren dééle en dòt hèₐld dèn ien dòt se fòòr elkeneen òfferje mòòsten.

Ien ‘e ââlde maatskippii gingen riekdom en feròntwòdlikheid al mei-enèm liek òp. ‘r Seet wòl meer efter as m’n nó faik tienkt oer ‘e wrââld fan fòòrhenne. ‘t Weer dèèdestiids faiks nâât maklik, mar de méénsk deeg tòch sien best óm ‘r het fan tó meikjen. Só hie ‘t méénskdom ien alle tiiden wòl sien diengen, mar oer ‘t algeméén nómd ies de méénsk goo en deróm weeren de ââlde Gèₐrmaanen ek gewòòn goeₑde méénsken só as jie en iek jin ‘t ‘t beste ien ‘e sin hee-jen fòòr ‘e wrââld. ‘r Ken deróm ek nâât óóₐs seid wòdde as dòt de ââlde poolietee-isten òf oeₑnhanges fan ‘e ââlde Góóden gewòòne liiₐd wééₐden ómdòt se gewòòn méénsken weeren só as jie en iek. As méénsken goo binne, dèn wééₐden jèè ek goeₑde méénsken jin ‘t ‘t fetèènje óm mei ééₐbied as méénsken behandele en oenderseeke tó wòdden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s