Sterke/onregelmatige werkwoorden Hindeloopers

Geschreven door Ken Ho

Dit is de lijst van alle Hindelooper sterke werkwoorden. De spelling is die vanT. van der Kooy, te zien in zijn woordenboek voor het Hindeloopers t.n.v. De taal van Hindeloopen, uitgegeven in 1937.

Bedaarje – bedaare – bedââd

Bederwe – bedrief – bedóónd

Bèède – baad – bèₐdden

Befalle – befaal – befónd

Begónne – begòòn – begónd

Begriepe – begriepte/begreep – begréépen

Behââlde, behèₐlde, behèₐlden

Behèₐlpe – behaalp – behòlpen

Bereede – beròtte – beròt

Besèèn – besoog – besiiₐnd

Besitte – beseet – besitten

Bestaaₑn – bestoog – bestinzen

Betienke – betòòt – betòòt

Beweske – bewaask – bewósken

Bidde – baad – bidden

Biende – baand – boenden

Biete – beet – bieten

Blienke – blaink – bloenken

Brekke – brekte – bretsen

Brienge – bròòt – bròòt

Doere – dòòₐst – doeₐd

Doerje – doere – doêₐd

Dóógje – dòòge – dòòge

Draiwe – draifde – draifd

Drèège – droog – driend

Drienke – draink – droenken

Drieuwe – drieuwde – driiₐnd

Dwaaₑn – deed/deeg – deent

Falle – faal – fónd

Farre – fadde – fèènd/fad

Febèède – febèₐdde – febèₐdden

Fegaan – fegeeng – feginzen

Fejette – fejaaₑt – fejetten

Fejòòn – fejoog – fejoêₐnd

Fekaipje – fekaft – fekaft

Felèèze – felaas – felónd

Femeikje – femekke – femekke

Fenimme – fenòòm – fenómd

Fereede – feròd – feròd

Feriete – feraat – ferieten

Fesèèn – fesoog – fesiiₐnd

Fesienke – fesaink – fesoenken

Feslaaₑn – fesloog – fesliend

Festaaₑn – festoog – festinzen

Fewiete – fewiete/feweet – fewieten

Fiende – faand – foenden

Flèèn – floog – fliend

Fóchte – fóchte -fóchten

Freeze – freesde – fòòzen

Frette – fraat – fretten

Gaan – geeng – ginzen

Gebeure – gebadde/gebeude – gebad/gebeuₐd

Gedrèège – gedroog – gedriend

Genééze – genaas – genéézen

Gliide – gliide – gliiden

Hââlde – hèₐlde – hèₐlden

Hewwe – hee, hèèₐnd

Hèₐlpe – haalp – hòlpen

Iete – aat – ieten

Jeie – jèège – jèège

Jitte – jaat – jèₐtten

Jòòₑn – joog – joend

Kenne – koo/kòòst – kend

Klienke – klaink – kloenken

Kómme – kòòm – kómd

Krieje – kriege – kriege

Leede – lòtte – lòt

Lèèze – lèèzde/laas – lèèsd

Leste – leste – lesten

Lizze – lòòi – leid

Meije – mòòcht – mòcht

Mútte – mòòₑst – mútten

Nimme – nòòm – nómd

Oenderfiende – oenderfaand – oenderfoenden

Priiuwe – priiuwde – priiₐnd

Reede – ròd – ròd/reeden

Reikje – rekke – rekke

Riepje – riepe – riept

Rónne – ròòₑn – rónd

Roope – ròòpte – ròòpt

Sèèn – soog – siiₐnd

Sèète – skaat – skèₐtten

Sienke – saink – soenken

Sitte – seet – sitten

Sizze – see – seid

Skelde – skelde – skelden

Skienke – skaink – skoenken

Skoere – skoede – skoed

Skrieuwe/skruuwe – skrieuwde/skruuwde – skriiₐnd

Skruuwe – skruuwde – skriiₐnd

Slaaₑn – sloog – sliend

Sleepe – slòpte – slòpt

Sluute – sluute – sluuten

Smeikje – smekke – smekke

Smèₐlte – smòlt – smòlten

Snuute – snuute – snuuten

Soenge – saing – soengd

Sòlle – soêₐd – sòllen

Sòtte – sòtte – sòtten

Spette – spaat – spetten

Spiete – spiete/speet – spieten

Sprekke – spreek – spretsen

Sprienge – spraing – sproengd

Staaₑn – stoog – stinzen

Steete – steete – steeten

Stekke – stekte – stetsen

Sterwe – stierf – stóónd

Stoenke – staink – stoenken

Strafje – straffe – straft

Strieke – striekte -strietsen

Striide – striide – striiden

Swerwe – swòrf – swòrwen

Switte – switte – switten

Swòlle – swòlde – swòllen

Teste – taaₑst – testen

Tèₐrje – terre – terre

Tienke – tòòt – tòòt

Wèège – wèègde – wiend

Wette – wist – wetten

Wiende – waand – woenden

Wòdde– wââd – wòdden

Wòlle – woêₐd – wòllen

Wónne – waan – wónd

Wrienge – wraing – wroengd

Wrieuwe – wrieuwde – wriiₐnd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s