Allegaa kwalster ien Leeuwet

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson

‘t Het dizze dèègen daanig sniejd ien Leeuwet. Nó leit ‘r allegaa kwalster òp ‘e groende. Fan sèm mútte wie derom òplette wúr ‘t wie uus fútten delsòtte. ‘t Kómt tróch al die kwalster dòt de wéégen só glòd as snötte binne. Jèè hewwe wòl sââlt strooid òp ‘e hââdwéégen, mar de meste wéégen binne jitte tiege min.

Ek mei dizze glòdde redding òp ‘e wéégen hef iek weg-ende-weer west ien ‘e stéé en hef iek fuule ómswalke. Tòch het dit weer wòl het, heer. Soent ‘r snéé ien ‘e stéé fónd ies, ies ‘t heelendal wiet. Dòt fiend iek bestig óm só tó sèèn. De snéé jout ómmes ‘n ââld en betrouwd wientergefoel dòt mie bliir mekket.

‘t Ies nó wòl kââld buuten, mar de bòn femeikje har wòl. Jèè snéébalje en meikje snéémannen. Iek hef ek ‘n stóólten-een siiₐnd die ‘t sien friiₐnd snéé ien ‘e aaren smòrde, mar de óóren kriegen him wòl tó pakjen mei snééballen. ‘t Ies allegaa só beroêₑd jitte nâât. D’r ies rócht ien ‘e wrââld en oenrócht wòd faak stòlletjes òòstraffe.

Wie libje ien ‘n goêₑden wrââld en der mútte wie ien leeuwe bluuwe alhówòl wie allegaa kwaa meimeikje sòlle ien ‘t libben. De wiete snéé betiₐd meer fòòr mie. Wiet ies goo, tiₐster ies min; wiet ies rein, tiₐster ies oenrein; wiet betiₐd rócht, tiₐster betiₐd oenrócht. Snéé dweit mie altieten tienken oeₑn sééde ómdòt ‘t só wiet ies.

5 comments

  • Thank you for your curiosity!
   This piece is written in Hielepes, the pristine language of the Frisian city Hindeloopen that has no more than 300 speakers.
   The pictures were taken by me in the Frisian capital city of Leeuwarden.
   – Dyami Millarson

   Liked by 1 person

    • That is right, there are worldwide no more than 300 speakers!
     There is 1 speaker of Hielepes in Hong Kong and he writes on this blog as well.
     The charitable mission of our blog is to save Hielepes and other old languages that have very few speakers remaining.
     We give our own meaning to blogging, we want to spread a message of hope.
     – Dyami Millarson

     Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s