Weeruum wol iek Seeltersk bale un skrieuwe lere?

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Seeltersk af Seelterfräisk wädt in ju Naite fon ju Määrke mäd Hollound boald. Dät rakt in Düütsklound neen uure fräiske Toal ju so in ju Naite fon Hollound boald wädt, un deeruum toachte iek bie mie säärm, dät iek eerst dät Seeltersk lere skuul. Toueerst moate iek alle fräiske Sproaken lere, do mie dät naiste läzen, un ättertied moate iek alle fräiske Sproaken lere, do dät tjundste läzen. In dät Jíer 2018 häbe iek ju Sproake fon t Wäädoailound Skiermonnikoug (Schiermonnikoog) leerd, ju fon alle wästfräiske Sproaken, do iek toufóar mäd fuule Iever leerd häbe, ouwiekt. Deeruum fermoudje iek, dät ju Sproake fon Skiermonnikoug múgelkerwieze ne aastfräiske Sproake is.

Wan dut die Faal is, is dut ju lääste in Hollound boalde aastfräiske Sproake. In t Middeloaler is ju aastfräiske Sproake fon Groningen uutstoorven, man ju Sproake fon Skiermonnikoug líeuwet noch siet et Middeloaler. In t Aastfräislound is n eenliken Stried geskegen, wier ju aastfräiske Sproake in t hele Aastfräislound uter t Seelterlound uutstoorven is un truch n platdüütske Sproake mäd aastfräiske Substroat so as in Groningen ärsät wuden is. Bit dät fóarige Jíerhundert wude ap Wangerouge noch Aastfräisk boald, man et stoorf ook deer uut. Iek hoopje, dät iek dusse Sproak insen lere un wier líeuwend moakje kon.

Wier t neen Wangerougersk moor rakt, is Seeltersk ju lääste aastfräiske Sproake fon Düütsklound. Iek moate Seeltersk wuddelk lere, uumdät iek et mäd ju Sproake fon Skiermonnikoug ferglieke moate. Buppedeem skäl iek ju Sproake fon Skiermonnikoug iensätte, uum Seeltersk tou leren. Iek moate fon säärm alle trjo do seelterfräiske Sproaken fon Roomelse, Skäddel un Strukelje lere. Iek häbe in dät Jíer 2018 trjo fräiske Sproaken leerd, nomelk do Sproaken fon Aasterskelling (Oosterschelling), Skiermonnikoug un Hindelopen (Hindeloopen), dan ju wästfräiske Haudstääd Ljouwert (Leeuwarden) waas ju Kultuurhaudstääd fon Oiropa 2018 un iek wiel allen ap de Wareld (bi)wieze, dät et in Wästfräislound moor as een fräiske Sproake rakt, man t is drieuwend fóar dusse Sproaken, dät älk un een Oacht ap hier rakt, wilst jo bloot noch min fljotende Balere häbe. Min goude Früünd uut Hongkong un iek lere Toale bale un skrieuwe, uum ze tou rädjen, dan dät bíetkriegen fon ne Toal is die bääste Wai, uum hier tou rädjen. Mäd dussen Mik moate iek dut Mound touhope mäd min Früünd Ken Ho huttig Seelterfräisk bistudíerje. Wie sunt fääst deerfon uurtjuuged, dät wie an t Eende ankemen skällen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s