Die eerste Dai fon min eerste Bisäik in Hongkong

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Ätter n loangen Fluug koom iek tougjuchte in Hongkong. Bie de Loundenge hied iek al ne Skau fon do Wulkenkrabere ap do mäd Bome bidäkte Bíerige kríegen. Iek noom fluks mien Baggoazje in ju Hounde un wiel as aan fon do Eersten dän Flieger ferläite. As die Tunnel mäd dän Flieger ferbúunden waas, gröitede iek ju indiske Fliegermonskup un waas bliede, failig in Hongkong ankemen tou wezen. Iek foulgede liekuutwäg ju Masse, uum tou wíeten, wierwai iek gunge moaste. Min eerste Iendruk waas, dät die Fluughauenge groot waas un fúul Technologie hied. Iek waas nit fertrjoud mäd ju Funksjoonwieze fon dän internasjonoale Fluughauenge fon Hongkong. Do Rultrappen wieren stiep un die Blik ätter unnern moakede mie tatterg, uumdät iek Hachtedräid häbe. Iek heerde wierhoalede Stämmen (Seendengen) uut do Múre, do ap Kantonesisk, Ängelsk un Mandarin boalden. Wät mie ferdatterede, waas, dät iek as in n Fergnöigengepoark in n Sugwoain stiege moaste. Ju Foort mäd dän Sugwoain skeen ne Eeuwigaid tou dúurjen.

As iek ankoom, moaste iek noch dän Tol fon dän Fluughauenge truchlope. Iek waas fertumeld, wät ätterdäm tou dwoon waas, man ätterdeem iek dän Boudel n Skoft biööged hied, wude mie düdelk, dät do Wachtriegen fóar Uutloundere un Stoatsburgere apsoart wieren un iek n Formular uutfulle moaste. Iek ferstude dät Formular nit wuddelk, dan dut waas mien eerste Moal allännig buten Oiropa. Iek waas biroisk, uumdät iek ne Fräige hied, wo iek wät uutfuule skuul, daach iek hied nemens, uum dät tou fräigjen un iek moaste toumoakje, uumdät iek mien Baggoazje ouhoalje moaste (iek hied Oangst, dät iek mien Baggoazje ferljoze kude). Noch n uur Probleem waas, dät iek niks ap mien Hoandtelefoon ättergunge kude, wier mien Hondtelefoonakku ätter mien Raize fon moor as 24 Úre ferstoorven waas. Somäd bisloot iek, in ju Riege tou stounden un dän Tolamtsmon tou fräigjen, wo dät Formular kräk uutfuld wäide mout. As iek äntelk an de Riege waas, ferstount dät Tolamtswieuwmoanske mien Fräige nit un deeruum ferwees ju mie tou hiere Kallieber. Iek moaste sitte gunge ap n Boank (et lieket wäil n Stroafboank) un moaste loange teeuwe. Iek fäilde as in ju Häftenze. Sjo kude iek, wo alle Ljúdene ätter buten genen, um hiere Baggoazje outouhoaljen. Dut moakede mie aiske bisúurged uum mien Baggoazje. Dät dúrede so loange un iek frezede, dät mien Baggoazje ferlädden gunge kude. Mien Wúrigaid bigon sik tou wiezen. Dusse wierkommende Wúrigaid häbe iek al langer unner do Líede, wier iek Kuuttíermsündroom häbe, daach ju loange Raise hied mie uurdemäite wúrig moaked, un deerum waas iek tüdelig, ferhämmeld un oangstig. Somäd besloot iek, ju Telefoonnummer fon min Früünd Ken Ho antoureken, uum mie bie dän Tolamt tou hälpen. Et lukte him, dän Boudel tou ferdüütskjen, un boalde kreeg iek n Stämpel ap mien skriftelke Formular, deermäd iek wättig Hongkong oungunge kude. Iek skoot in ju Baggoazjehalle, um mien Baggoazje outouhoaljen. Iek kude mien Baggoazje nit sjo un dät liet mie dät Doanste freezje. Iek toachte: Wät skuul iek dwo, wan iek mien Baggoazje ferlädden häbe? Iek toachte tourääg an ju Unnerfíendenge fon mien Oolden in Näisäilound fon dän 1. Meerte 2003, fóar hoast 14 Jíere an dän 8. Februoar 2017. Iek waas so wúrig fon ju Raise ätter Näisäilound andeel, dät iek niks fon ju ferläddene Baggoazje wiste, dou iek in dän Mäiden fon 2. Meert apwoaked waas, daach mien Oolden hieden mie deerfon fertäld un et hied in do touken Dege fúul Groape touwaibroachte. Iek skudderede un griezelede, wilst iek deerap toachte, dät iek dätsälge in Hongkong bilíeuwje kude. Dan saag iek bamstie mien Baggoazje un fäilde mie as die glukkelkste Mon in de Wareld. Iek greep t fluks un ferliet ju Baggoazjehalle, as iek tou ju Ounkumenshalle geeng.

Mien foulgjende Probleem waas, wo iek min Früünd fíende kude. Iek hopede, dät iek him fluks sjo kude, ätterdeem iek in ju Ounkumenshalle geen waas. Dut waas daach nit die Faal. Iek kude fäile, dät mien Oangst un Biesteräi wier apflamje, man iek bisloot, rauelk tou blieuwen un Räid tou skafjen. Iek bisloot, dät iek n Wai fíende moaste, mien Houndtelefoon so gau as et gungt ap tou leden. Somäd geeng iek in n Winkel, in dän Akkus ferklopped wuden. Die Käärdel in dän Winkel bood mie oun, n dreegboare Akku fóar 70 Oiro tou koopjen. Iek hied dät Gefäil, dät die Käärdel mie tou fúul Jeeld aprekenede, daach iek hied uk dät Gefäil, dät iek neen uure Kere hied, wiel iek ielig waas un nit teeuwe kude. Iek waas goar uuntoufree, dät iek 70 Oiro fóar ne Akku toalje moaste, ju in Hollound bloot 20 Oiro koastje skuul (un iek wiste ook, dät sukke Elektroniek in Oaziën fúul goudkoper weze skuul). Iek luud mien Houndtelefoonakku mäd ju dreegboare Akku ap, foont kostenloze WLAN un stjúrede min hongkongske Früünd n Stuk af wät Ättergjuchte ap Skype. Wie foonten eenuur, deelden n Stuk af wät Woude fon uus menelke Uunfree un geengen ätterdäm ätter buten. As iek mie an dän Fluughauenge as Fangene fäild hied, so fäilde iek mie bute as n fräien Mon. Ju woorme Sunne bigröitede mie un iek rook tropiske Ruke un saag tropiske Ploanten un Bome. T waas, as waas iek wier in Näisäilound ounkemen. Iek fäilde in dussen Ogenblik dät grootste Gluk. Iek waas in ne näie Wareld ounkemen. Iek wiel wät bilíeuwje in Hongkong. Dät Sunnenskienweder liet mie goud fäile. Et waas so freedsoam un heerlik buten. Dät waas wisse Loopdaiweder. Wilst wie ap dän Bus wachteden, saag iek ju Wareld uum mie tou. Iek kwaad tou mie säärm: ‘Somäd is dusse tropiske Oud Hongkong!’ Iek waas 2003 kuut ap dän suudkoreoanske Fluughauenge fon Intsjon (Incheon) wezen, daach 2017 waas iek tou dät eerste Moal buten n Fluughauenge in Oaziën un dät waas mien eerste Moal, uum in Hongkong tou wezen. Ju Foort mäd dän Bus moakede mie swiddelig, wiel iek nit gjucht íeten hied. Buppedeem skeen ju Busfoort ne Eeuwigaid tou dúurjen. Iek fersoachte, dät mie fain as múgelk tou moakjen un mie ap t Ounsicht fon t Umelound tou läzen. Iek moate dät, dän gehele Nattúur fon Hongkong uut et Busfinster tou sjoon un hied mie deerap spitsed, Hongkong tou biwonderjen. Iek hied mie mäd goude Sinne fäld, uum dusse lääste Raize outoukonnen. Iek noom alles fon Hongkong híerkleen woar un dät fäl mie ap, dät die Nattúur fon Hongkong dän fon Näisäilound so gleek. As wie ounkemen, bruukte iek n Ogenblik, uum fon ju Busfoort aptouhoaljen. Iek wiel daach so gau as dät gungt ienkume. Iek hied mie uur ju Uutsicht spitsed, dät in dät Húus fon min Früünd in Hongkong blieuwe kude, wiel iek wiste, dät iek deertruch in dussen froamde näie Oud failiger fäile kude. Mie waas et düdelk, dät iek loangsoam fougje moaste, un n Mon in dän Flieger hied mie al kweden, dät et enige Tied dúurje skuul, bit iek in Oaziën ap t Äit un Wäit woand wuden waas, dan dät roate fúul Kroankhaiden un Ferfulengen, juun do iek múgelkerwieze nit bistoundig waas. Iek noom dussen Räid tou Haten un bisloot, in dän Loop fon do louken Mounde alles swíede bidääftig ountougungen. Iek toachte deeruur ätter, wiel iek aphoalede. Dusse Sinne hieden mie holpen, min Krit un mien Sälvenfertrjouen touhopetouskousterjen, sodät iek min Früünd kwede kude, dät wie färegunge kuden. Wie wieren uumroaten truch Wulkenkrabere, wät mie wäil ankoom. Min Früünd wonede mäd sien Oolden ap dät Oailound Ap Leei Tsjau (Ap Lei Chau), een fon do äängst bifoulkede Oailounde fon de Wareld. Wie kemen toulääst in n gräinen Poark un iek moate dät aiske, dussen Nattúur middemoanken do grote Wulkenkrabere tou sjoon. Iek moakede enige Bíelden, um tou biwiezen, dät iek in Hongkong ounkemen waas. Ätterdäm moaste iek nödig in t Fjauerkaant un dät diede iek ook. Wilst iek sükig ap Bääd lieg, moakede iek noch ne kute Fiedeo fóar uus Foar, mäd ju iek an him meedeelde, dät iek mie kroank fäilde un dannig tou waas, man iek waas failig in Hongkong ounkemen. Dän 8. Februoar 2017 waas min eerste Dai in Hongkong. Nu, an dän 8. Februoar 2019, is dut zeküür twäin Jíere häär. Wät fljugt ju Tied!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s