Die koreoanske Foulksglove

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Siendo is die Foulksglove fon do Koreoanere, die do Foulksgloven fon Japan, do Rjukju-Oailounde, Sjiena, Sieberiën, Mongoläi, Mantsjuräi, dät niefkiske Foulk un dät ainu Foulk gliekt. Siendo is ju Fererenge fon do Sien, do koreoanske Gode. Koreoanere oachtje ap Gode, Jeestere un Fóaroolden. In Siendo rakt et neen skíere Unnerskedenge twiske Gode, Jeestere un Fóaroolden. Die Mudang is die Meeksmon twiske Hemel un Äide. Die Mudang häd deeruum dät Gjucht uum mäd do Gode tou balen. Die Mudang kon n Mon weze, daach oafte is t n Wieuw.

Päktusan is die heligste Bíerig fon Korea, uumdät Korea ap dussen Vuulkaanbíerig undsteen is. (Fuji is n heligen Bíerig in Japan un bee Päktusan un Fuji sunt Vuulkanen.) Tanggun, die ook Siensjie (God fon dän Bíerig) namd wädt, hied sien Haudstääd ap Päktusan. Tanggun waas die eerste Kening fon Korea un hie namde sien riek Tsjooson. Tanggun wädt fon do Koreoanere blouked as die helige Stifter fon Korea un deeruum wäidt Tanggun nu noch ferered as God.

Tanggun waas die Súun fon Chwaanien, die n Súun fon dän Hemelgod waas, un fon n Boarenwieuw, dät n Moansk wäide wiel. Die Boare is in do Foulksgloven fon Korea, Noudaastsjiena, ju Mongoläi un Sieberiën aiske belangriek. Boarenfererenge is n oold(en) gebruuk fon dän Moansk (do Ainu fereerje ze nu noch un do oolde Germanen fereerden Tuunger, dän jo n Boare namden). Chwaanien, die helige Súun fon dän Hemelgod un die helige Foar fon Tanggun, wiel ätter ju Äide deel gunge un ap Päktusan woonje. So geskaag et, dät Chwaanien mäd sien Gefoulge ätter Päktusan deel geen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s