Fererenge fon Koudenjeestere

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Koudenjeestere sunt do Selen, do do Koudenfäildere biwoonje un biskíermje. Fäildere wuden toufóar foar líeuwendig heelden. Deeruum ferereden do Ljudene do Koudenfäildere un broachten do Koudenfäildere Offerjääften.

Ljudene biskauden älk Jíer dät Líeuwend, dän Dood un dät Wierbäide fon dät Kouden. Jo fíereden älk Jíer fúle Fíere, uum dät Líeuwend, dän Dood un dät Wierbäide fon dät Kouden tou biwíerken un fereerjen. Dät Fíerjen un Offerjen fon do Fóaroolden, do in Koudenjeestere leeuwden, wieren Toveräi, uum ju Wareld tou biskíermjen.

Do Fóaroolden wuden ap do Fäildere stounde un Offere brange. So segen Burenfíere uut. Do Búren bigreeuwden älk Jíer dät Säid, dät tou Kouden wuuks. Dät waas n Wunder. Do Fäildere wuden deeruum nit bloot as dregenden Grúund, man wäil as líeuwende Selen ansäin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s