Allemen noa ’t Lun

Skrewwen fan Dyami Millarson

Miin Lewwen ni hoa ik iip ‘t Lun ween, oaber feel ik doch Allemen noa ‘t Lun.

Ik hoa dearfan drömt, dat ik iip Lun wear.

Deät es dearom uk miin Droom, om noa deät Lun tu gungen.

Fan nä uf skel ik mi no mear rechte iip learen fan Halunder.

Dji Sömmer wel ik dear nemmeli hengung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s