It livven en de siel fan de wiin

Schreeuwn troch Dyami Millarson

De wiin is net tò sjain, maar wal tò felen. Dit fewondere de feurauders. De wiin weis troch har syn as de asem fan it livven. Yn har eigen hie de wiin in siel. De wiingeest wie ieuwral en deze geest júech livven. Om it febjaun tò sjain twisken livven en wiin is belangryk; de wiin dy ‘t út ús múlle komt hiet wal asem, maar tach is ‘t geweun wiin. De Geuden aseme ieuwr de ieze troch de wiin en sò kúe de minsk it fehevene fele.

It febjaun twisken asem, wiin en siel is in belangryke, omdat it in belangryken bron fan relygy wein hewwe mot feur de feurauders. Jà wiene eeuwnder de yndrok fan de wiin en dat satte har oon ‘t tinken. Jà seigen licht sòdwaande ôle febjaunen. By de Germanen wiene der trooi wiingeesten; de heer af heersker fan ‘e wiin op see wie Ned, de wiinreus wie Kaar en de geest dy ‘t wiin (livven) oon de minsk jeeuwn het is Wúeden.

De fehauding twisken de wiingeesten is gúed om tò wyten. Wúeden febiint wiin mooi livven; wiin is it symbool fan it livven, en derom is it aik net fraimd dat Wúeden de heichste God fan de Germanen wie, hy wie jommes de God fan it Livven. As beheersker fan de livvenswiin hie Wúeden oon de minsk it livven af de asem jeeuwn. Dit mot aik syn wezze as tjúenderee en dan kin aik maklik it febjaun syn wezze twisken tjúenderee en wiin. Wúeden is in wiinteuvenaar af magysen wiinbeswôrder en derom it Opperwezen.

Dernooist beheerske Ned de wiin op see, betjottende dat er de reus Kaar yn syn macht hie. Wúeden stúech bope Ned mooi syn kinnis fan tjúensterkonst af beswôrkonst, en Ned stúech wier bope Kaar dy ‘t de wiin salm wie. Reuzen sitte altyd after gotte netieuwrfeschynsels sò as in boskbraun af sneestarm; starker nach, de Reuzen binne salm jà gotte feschynsels. De Reuzen – om ne in ieuwn tò metjen oon it fekeersde beeld dat júed hewwe fan Reuzen – binne al it gotte yn ‘e netieuwr. Jà binne geweun gotte netieuwrgeesten; jà binne it aude, gotte en enge oon de netieuwr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s