De eewi Leefd fan ‘e Menskhait

Skrewwen fan Dyami Millarson

Leefd es, wat is tu Mensk moakt. Iip Halunder es Leefd deät ool Wür fer Liuw. Ferhoalungen fan ‘e Liuw skel aaltids ferhoale wür, omdat de Liuw eewi es. De Menskhait hat alle Tid’n oawer ‘e Liuw spreeken en de Menskhait hat aaltids de Liuw erfürn. De Mensk es naan Mensk mear, wan dear naan Leefd mear es. De Leefd moakt de Mensk. Uurs kan ni sooin wür, dan ik kan mi ni feerstel, dat de Mensk no menskli es, wan ‘er goor naan Liuw fiil kan.

Iáárs Liid’n arker lif hoa, skel dja gudgeefsk wees. Deät es gud, om fanarker den’n tu wen’n. En gudgeefsk Mensk es ni alleen gasfrendli, man uk frendli fer ‘e Liid’n, dear hi gearn liid mai. De Leefd es de Sleetel tu en beeter. Deät es ni gud fer ‘e Menskhait, om sönner Gefeel tu lewwen. Deät es om bas, om med Gefeel tu lewwen. Gefeel brangt de Mensk toop med uur Mensken. Wan wi Liid’n es Eelun’n uunsi, dan mut wi de Gefeeln fan Leefd es Bräin twesk alle Eelun’n uunsi.

Deer Leefd es de Menskhait iáán Geheel. Deät Gefeel fan Leefd es en Wüf, dear iáán Geheel spent en so ferbindet dji alle Liid’n medarker. Dearom kan de Menskhait (fiider)bestun. De Leefd skitst de Mensk. It ‘e Leefd es de Mensk apkümmen en it ‘e Leefd skel aaltids splinterspoogelnaie Ferhoalungen apkeem. No Djooarhunnerten skel Liid’n Ferhoalungen fan ‘e Leefd ferhoale. Om rinom glikli en tufreed’n tu weesen uun ‘t Lewwen, mut wi is Hart fullige en ferarker sürrige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s