De siikte fan Alzheimer en kysflaaskomtsteking

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Nee eeuwndersiek het bewezen dat der in febjaun bestie twisken de siikte fan Alzheimer en kysflaaskomtsteking. Nammentlik wedt dat laste faak fereursake troch lytje beesten dà ‘t Porphyromonas gingivalis hiete yn it Wytenschapslatyn en deze bringe op ‘t lange lest de siikte fan Alzheimer tòweech. Deze neje wiize om nooi de siikte fan Alzheimer tò sjain wie bútten it fewachtingspetreun fan in heup wytenschappers omdat jà neut tacht hiene dat lytje beesten wal reis after de siikte fan Alzheimer sitte kúene.

Mair eeuwndersiek mot der dien wezze ieuwr it febjaun twisken dy geestlike siikte en dà lytje beesten, maar ‘t is yn elk gefal in gúejen greeuwn om de múlle batter schien tò metjen en tò hauden. Dà lytje beesten motte geweun gin kauns kreje en dat kin dien wezze troch gúed feur ‘e múlle tò sorgjen. Ik hew eerder aik al seid dat de múlle tiige belangryk is feur in lang livven. Om seeuwn tò wazzen en tò blieuwen mot min genooch oondacht schinke oon ‘e múlle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s