Ii Naisen uun Dordrecht

Skrewwen fan Dyami Millarson

Senin ging ik med ii Foor noa Dordrecht. Fraidai wear de Gebuursdai fan ii Ooms Dochter en dji wul her Gebuursdai Senin fiire. So küm ‘t, dat wi Senin iip Rais wearen. Wi nümmen iáárs de Tsuch en dan de Bus. Wi steägen it uun deät Naiberskep fan ii Ooms Hüs en lüppen uun ‘e Stroat, wear ii Foors Bruur med siin Foamel en Künner wuunt. Wi fin deät Hüs ni mediááns fin’n, omdat wi oalsni noa deät Hüs fan ii Foors Bruur lüppen wearen.

Arkiáán wear al uunkümmen fer ‘e Gebuursdai fan ii Ooms Dochter. Dear wear ii Ooms Djong med siin Foamel en Kün. Deät Kün spelde iip ‘e Grin. Dear wear uk de oolste Bruur fan ii Foor med siin Foamel. Dja hoa keen Künner. Dear wearen uk no ii Foors Mem en her Bruur med siin Foamel. Dear wearen uk no tau letj Hünner hentüs, de iáán es fan ii Oom en de uur es fan en Naiber fan ii Oom. De ooler Söster en de ools Söster fan ii Ooms Dochter wearen dear ni. Ii Foor en ik begreete arkiáán deer arkiáán om ‘e Hals tu foalen, omdat deät deät ool Gebruuk fan ii Naisen es.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s