De lytste wurden binne it dreechst

Skreaun troch Dyami Millarson

Ea haw ik jieren lyn heard dat lytse wurden it dreechst binne om te learen. Dit is ek itjinge ik ûnderfûn haw mei it learen fan it Latyn, Dútsk, Sweedsk, Frysk, Aastersk, Skiermûntseagersk, Hylpersk, Grinslânsk, Sealtersk en Hilgelânsk. It langst haw ik deroer dien om einliks ris goed te begripen hoe’t ik wisse lytse wurden no brûke moast. Lytse wurden wurde jamsk brûkt en wurde dan ek jit op de meast ûnderskate wizen brûkt dy’t tige dreech binne om sels mei in protte foarbylden begripen te learen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s