De Goaden binne un goede famylje

Schruauwen troch Dyami Millarson

Et ferget gin festônlike fejechting om yn te sjean dot de Goaden folk fonenkorm binne, mar jo binne wol nuver folk, wont jo ha sorgen om de hele wrôd in dogge graag gunsten for elkenien. De Goaden binne un ewige famylje di et minsdom onderhôdt. Jo feklaaie har om onder ‘e minsken te wêzen en togelyks har te febergjen, wont jo binne fesichtig in feschine net gewoan sonder grettere bedoeling oan ‘e minsken.

Un godlike feschining komt net faak foar en wonnear et wol gebêrt, don wodt et ferewiget mei godlike werken di olle minsken fewonderje en nog mar es fedudelikje dot de Goaden fesorgjend folk binne dot om olle minsken jout di ik om har jouwe. Et besjean fon ‘e Goaden is un goede famylje formet de groon for et folksjouwen fon hiel froeger yn ‘e Germaanse tiid.

De minsken fon lang felyn jouwden oprucht ollegear dot er un hele float Goaden op iede wae in debi wae dus et ynsicht fon belang dot jo famylje wannen in har os folk fonenkform for et minskdom ynsetten. De Goaden har werk wae et om un bytsje op olle minsken te passen. De Goaden sonnen har werk noait fewaarloazje omdot jo so fol om ol et folk onder har joegen. Sodwaande wannen et goede beschermhearen yn ‘e eagen fon ‘e Germanen in so koom et dot jo olle Goaden fon deselde famylje ferearen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s