Góóden fan ‘e reine natuur

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson

De Góóden, jin ‘t èₐder ek tó Hielepen fereere wââden, wééₐden géésten of sielen fan ‘e reine natuur. Reinens ies ‘n belangriek oenderwerp fòòr ‘t begrip fan ‘t ââlde fòlksleeuwen. ‘t Fòlk wééₐd ‘r èₐder heilig fan oertuuge dòt de natuur só rein wééₐd dòt ‘t ‘t wenplak fan ‘e Góóden wééₐd. De méénsken bròòten doedestiids òffes óm reinheid tó oentfangen fan ‘e Gééstgóóden. M’n deeg doedestiids fan alles óm rein tó blieuwen. Reinheid wââd siiₐnd as de grätste dúúgd ien ‘t libben.

Òfferjen mút besiiₐnd wòdde fanuut ‘t bééld dòt reinheid ‘t belangriekste oenderdéél fan ‘t libben òp èₐde ies. Méénsken woeₑden jerre reinens behââlden en ómdòt-se leeuwden dòt immen altieten sien reinens wúrómkrieje koo mei bloo-òffes, wééₐd ‘t òfferjen ‘n feste gewòònte oender ‘t fòlk. ‘t Wééₐ selfs só dòt ‘t de belangriekste gewòònte ien jerre libben wééₐd, wiels reinens ‘t heiligste dieng fòòr jer wééₐd. Méénsken woeₑden nâât sterwe en ‘t òfferjen bròòt jer de heil die ‘t se seeke. Jèè hee-jen ‘t fòòr óm altiet wúr rein tó wòdden.

Sódwaaₑnde weeren de géésten jin ‘t m’n oeₑnbaad Góóden fan Reinheid. ‘t Hee allegaar tó meikjen mei ‘t oerlibjen fan ‘t méénskdom en het deₐfòòr nóódig wééₐd. Ien Japan ies jitte altieten reinens ‘n tiege belangrieke saak fòòr ‘t leeuwen fan ‘t fòlk. Japanners hewwe ‘n hóóp gewòònten óm wúr rein tó wòdden. Rein wèèzen ies ‘n graaₑt dieng fòòr Azie-aaten. Dòt wééₐd ooit ek nâât óóₐs ien Nóóₐdwest-Úúroopaa. De bloo-òffes wââden siiₐnd as gaarkómsten twiske Góóden en méénsken der ‘t de Góóden de méénsken wúr rein mekken. De bâând twisken ‘t méénskdom en ‘t góódendom hee ‘n rein meikjenden wörking. Dizze òfferbâând soog m’n as de grätste heil òp èₐde ómdòt de Góóden de méénsken as almachtige èₐldes beskermen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s