Sliep is neudich om tau-ooiwyt út ‘e wooi tò rúmjen

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Eeuwndersiek het útwezen dat sliep neudich is om it ooiwyt tau út ‘e wooi tò rúmjen. Dit is ne in wytenschaplike greeuwn om genooch tò sliepen. Wanneer min wetjen is, dan nimt dat ooiwyt slim tò. Minder sliepen betjot dat der mair fan dat ooiwyt yn ‘t lichem sitte blieuwt en dat is wis n’t gúed feur ‘e seeuwners.

It ooiwyt tau bringt schai yn ‘e hassens tòweech. De opbeeuw fan deze schai bringt aik wier in búel eeuwngelokkige dingen mooi him mooi, nammentlik algemiene geestlike afterútgong, it ferlies fan it geheugen en it bensk wezzen. Schai-opbeeuw troch tau sit after in berch fan deze auderdomskwalen.

It is in feurdeel dat min fole end genooch dwaan kin oon ‘e opbeeuw fan dat ooiwyt yn ‘t lichem. Min kin salm derop lette dat min foldwaande sliep kreet. Mooi eeuwre wezzen, gúed sliepen feurkomt in seud auderdomskwalen.

Sliepen is it baste netieuwrlike geneesmiddel tjin tau-opbeeuw. Feraudering mot min wytenschaplik sjain as siikte dy’t net maklik tò begrypen is, maar tach is it in siikte. (Ja, siikten binne netieuwrlik, maar dat betjot net dat min der niks oon dwaan kin af mot.) Gúede sliep is ien fan ‘e geneesmiddelen dà ‘t ynsat wezze mot tjin dy siikte.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s