De Riinigung fan ii ool Hüs

Skrewwen fan Dyami Millarson

14. Febberwoore küm wi uun Driebergen-Rijsenburg, om ii ool Hüs iintugungen. Wi hid dear al 7 Djooaren ni mear ween. Deät Hüs lat noa naarni, omdat allerwidderweegen wül Ploanten wuks en dooade Bleed’n wear. Deät Hüs wear fan huállow 2017 uf ferlat.

Ik reow 15. Febberwoore aal Ploanten it ‘e Stich en moakt aal weer orntli. Aal dooade Bleed’n smeät ik wech. Wan deät hiir kloor wear, wear ik runom glikli en tufreed’n.

Deät Hüs es uun en roor Stroat, wear fel Booamen sen en en letsch Weeter es. De Stroat hit Welgelegenlaan iip Holunsk en deät hat fel Uunsin’n uun Driebergen-Rijsenburg, omdat ‘et iáán fan ‘e bas Stroaten es uun ‘e Omgeäbung. Wat fer en Stroat hat nä en letsch Weeter?

Iáár wi de Wochen witje kiid, mos wi de Wochen renske. Ii Foor moakt de Wochen blank med en ool Hunduk. ‘n 16. Marts küm ii Foor siin Bruur en siin Wüf, om is en Hun tu help tu dun’n med ‘et witjen fan ii ool Hüs. Deät witjen fan ‘e Wuundörnsk, dear om groots Dörnsk fan ‘et heel Hüs es, wear uun iáán Dai kloor med djerrem Help.

14. Febberwoore wear dear no en berri Skit uun ‘e Gooar, wear wi ‘n 15. Febberwoore skiir Dek moakt. Noadeäm dat wi de Gooar aprimt hid, wul wi deät Gaars sallow itgreow en de Gooar lens moake, omdat ‘et Gaars binni en dooad wear. Man wi stelt fas, dat deät hiir fer is alleen tu fel Oarbooid wear, omdat wi de Gooar feer ‘e 28. Marts kloormoake mos. Dearom enskeedet wi, tree Gärtners uuntustellen, om is tu helpen. Dja küm ‘n 19. Marts uun ‘e Welgelegenlaan en wi oarbooidet medarker, om de Gooar ben’n iáán Dai kloortumoaken. Iáán fan ‘e Gärtners küm ‘n 20. Marts weer, om aal Steaner tu rensken.

Noa aal deät dear Werk es deät Hüs roor würren en dear sen wi rech bliid med!

21. Marts fiirt wi ii Foor siin Gebuursdai uun en franseesk Keekhüs, dear La Provence hit en iáán Michelin-Steer druug. Wi moch fan ‘et Iiten fan deät dear Keekhüs.

This slideshow requires JavaScript.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s