120 Elfdaalske wurden

Skreaun troch Dyami Millarson

De Elfdaalske wurden lykje yn foarm en lûd tige op it Frysk en dêrom is it wol aardich om in willekeurige Elfdaalsk-Fryske wurdlist te meitsjen.

 • Eld, of.
 • Umgaungg, omgang.
 • Kostelin, grappich.
 • Kunstun, nuver.
 • Og, en, ek.
 • Yönstşa, winskje.
 • Bluoð, bloed.
 • Mįester, master.
 • Studir, studearje.
 • Kall, keardel.
 • Leså, lêze.
 • Lära, leare.
 • Frukt, frucht.
 • Est, hynder.
 • Band, bân.
 • Gras, gers (Holl. gras).
 • År, hier.
 • Dröm, dream.
 • Maus, mûs.
 • Laus, lûs.
 • Ovuð, haad.
 • Skolle, holle.
 • Sårt, pine.
 • Bryddşa, brêge (Ing. bridge).
 • Båt, boat.
 • Motor, motor.
 • Storm, stoarm.
 • Klien, siik.
 • Magi, mage.
 • Kwið, bûk.
 • Jätå, yte.
 • Drikka, drinke.
 • Skatt, skat.
 • Raingenbugi, reinbôge.
 • Raingen, rein.
 • Swain, swyn.
 • Sand, sân (Holl. zand, Hylpersk sâând).
 • Land, lân (Holl. land, Hylp. lâând).
 • Rakke, hûn (ferlikenje ‘rakkerd’).
 • Katt, kat.
 • Fugel, fûgel.
 • Krytyr, dier.
 • Wilddiuor, wyld dier.
 • Stşy, loft.
 • Liuos, ljocht.
 • Litt, licht, maklik.
 • Swår, swier, dreech.
 • Dşärå, dwaan, meitsje.
 • Guoð, goed.
 • Guð, god.
 • Bi(b)bel, bibel.
 • Gart, dien.
 • Kondisiuon, kondysje.
 • Konsentrasiuon, konsentraasje.
 • Konflikt, konflikt.
 • Konfirmasiuon, konfirmaasje.
 • Nǫt, nacht.
 • Iel, hiel.
 • Dşienna, graach.
 • Dyr, djoer.
 • Indşin, gjin.
 • Intnoð, neat.
 • Wiso, wêrom.
 • Ur, hoe.
 • Wen, wat.
 • Ukin, wa.
 • Ig, ik.
 • Du, do.
 • Skuog, bosk.
 • Stie, stien.
 • Go, gean.
 • Diel, diel.
 • Gryön, grien.
 • Guol, giel.
 • Ien, ien.
 • Akudira, prate.
 • Konstruira, konstruearje.
 • Watufoll, wetterfal.
 • Tşyörtşa, tsjerke (ing. church).
 • Aus, hûs.
 • Diligasiuon, delegaasje.
 • Konstruksiuon, konstruksje.
 • Delfin, dolfyn.
 • Kunst, keunst.
 • Grann, moai.
 • Yvyr, oer.
 • Um, om, as.
 • Fer, foar.
 • I, yn.
 • Åv, fan.
 • Gainum, troch.
 • , nei…ta.
 • Eter, efter.
 • Kelingg, frou.
 • Fingger, finger.
 • Nagel, neil (Holl. nagel)
 • Sigel, sile (tiidwurd), seil.
 • Nevi, hân.
 • Buok, boek.
 • Uord, wurd.
 • Språk, taal.
 • Andduk, hândoek.
 • Andel, handel.
 • Staunggiennsmansetter, hânboeiens.
 • Juol, tsjil, rad.
 • Waungen, wein.
 • Win, wyn.
 • Dugå, kinne.
 • Sjǫ, sjen.
 • Dag, dei (Holl. dag).
 • Stienna, stjerre.
 • Tunggel, moanne.
 • Suol, sinne.
 • Skaina, skine.
 • Muoln, wolk.
 • Muolin, bewolkt.
 • Gambelimil, kleare himel.
 • Grens, grens.
 • Trai, beam (Ing. tree).
 • Skaule, skoalle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s